รวมมาตรการ 4 แบงก์รัฐช่วยชาวใต้ 

แบงก์รัฐช่วยชาวใต้, 4แบงก์รัฐ, มาตรการช่วยภาคใต้, น้ำท่วม, ข่าวเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, รวม, มาตรการ, แบงก์, รัฐ, ช่วย, ชาว, ใต้, รวมมาตรการ, แบงก์รัฐช่วยชาวใต้ 

ธนาคารรัฐ4แห่ง ทยอยออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ทั้งลดภาระดอกเบี้ยและเงินงวด พักหนี้ สินเชื่อใช้จ่ายตามจำเป็น สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อการฟื้นฟูSME

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. กรณีหลักประกัน (ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะลดภาระดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 อัตราดอกเบี้ย  MRR-2.50% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.75% ต่อปี) 
          มาตรการที่ 2 สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่อาคารหรือบ้านได้รับความเสียหายสามารถขอกู้เพิ่ม หรือ กู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิม หรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00% ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้น กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ส่วนลูกค้ารายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี 
          สำหรับวงเงินให้กู้ต่อราย ธนาคารกำหนดไว้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 หลักประกัน โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องเป็นลูกหนี้เดิมของ ธอส. หรือลูกค้าใหม่ ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส และได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัย โดยสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

          ธนาคารออมสิน ออกมาตรการด้านสินเชื่อใช้จ่ายตามความจำเป็น ภายใต้เงื่อนไขผ่อนปรน คือ “สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน” โดยให้สิทธิ์กู้ตามความจำเป็นในวงเงินครอบครัวละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี (ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก) หลังจากนั้น ปีที่ 2-5 คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาที่อยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
          ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการค้ำประกัน ซึ่งสามารถใช้หลักประกันได้ 3 แบบ คือ ใช้บุคคลค้ำประกัน หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สลากออมสิน สมุดเงินฝากธนาคารออมสิน เป็นต้น หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด
          นอกจากนี้ ยังบรรเทาภาระลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสามารถพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2-3 ปี หรือชำระเงินต้นบางส่วนไม่เกิน 2 ปี โดยระหว่างพักชำระเงินต้น ให้ชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยปกติ 100% หรือชำระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 50% ทั้งนี้การขยายระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้น หรือไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญากู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ต้องไม่เกิน 20 ปี

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการเพื่อเยียวยาเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยการพักชำระหนี้ต้นเงินเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา 1 ปี และงดคิดดอกเบี้ยปรับ 

          ล่าสุด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ลูกค้าธนาคาร คือ 1. มาตรการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
          2.มาตรการการให้วงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ วงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace period) ไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MLR ตลอดอายุสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ลูกค้าสามารถนำวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินนี้เป็นเงินทุนเพื่อการปรับปรุง ฟื้นฟู ซ่อมแซม และเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ให้กิจการมีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อไปได้ 


    


เปิดอ่าน