ครูดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน

ความรู้  :  10 พ.ค. 2555

หัวใจไทย : ครูดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน

                 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2555 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพเปิดเวทีให้ครูดนตรีในประเทศสมาชิกอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลป์ของเพื่อนสมาชิก และให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนดนตรี นาฏศิลป์อาเซียน สร้างความร่วมมือระหว่างครูดนตรี-นาฏศิลป์ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน หวังให้ครูเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในดนตรีและนาฏศิลป์แก่นักเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน

                 งานนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA) และสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) นอกจากการประชุมแล้วยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของประเทศไทย การขับร้องประสานเสียง โดยวงขับร้องประสานเสียงสวนพลู การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลป์ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของแต่ละประเทศ

                 อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย Dr.Endo Suanda, Dr.Eko Supriyanto ประเทศลาว Mr.Duangchamp, Ms.Noot Phouthavongsa ประเทศมาเลเซีย Dr.Ramona Tahir, Dr. Joseph Victor Gonzales ประเทศพม่า Ms.Pyone Mya Mya Kyi, Ms.Aye Sandar Aung ประเทศเวียดนาม Dr.Troung Ngoc Thag และในวันสุดท้ายของการประชุมจะมีการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน ซึ่งเป็นการรวมศิลปะการแสดงของประเทศสมาชิกไว้ด้วยกันเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี

                 นายมานัส ทารัตน์ใจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวในตอนหนึ่งของพิธีเปิดว่า "การพัฒนารวมทั้งความร่วมมือด้านต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นได้นั้น ในลำดับแรกประเทศที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว พม่า บรูไน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา ทั้ง 10 ประเทศนี้ จะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ถึงความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละประเทศก่อน ความร่วมมือด้านต่างๆ ก็จะตามมา และนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน"

............................
(หัวใจไทย : ครูดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน)


เปิดอ่าน