ผุด 2 องค์กรใหม่สอบพฤติกรรมตำรวจ

อาชญากรรม  :  3 ก.ค. 2561

"มีชัย"เผยลดบบาทก.ต.ช.- ก.ตร. ตั้ง 2 กลไกใหม่สอบตร.-แต่งตั้งโยกย้าย คาดร่างกม.ตำรวจถึงมือครม.เดือนนี้ 

 

3 กรกฎาคม 2561  "มีชัย"เผยลดบบาทก.ต.ช.- ก.ตร. ตั้ง 2 กลไกใหม่สอบตร.-แต่งตั้งโยกย้าย คาดร่างกม.ตำรวจถึงมือครม.เดือนนี้ "คำนูณ"เผยร่างกม.ผุด 2 องค์กรใหม่สอบพฤติกรรมของตร.และกก.พิทักษ์ระบบคุณธรรมตร.

    

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกฤษฎีกา กล่าวภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจจะแล้วเสร็จและนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ โดยการทำงานล่าสุดนั้นคือการยกร่างเป็นบทบัญญัติแล้วและเตรียมเขียนรายละเอียดส่วนของบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ  (ก.ต.ช.) เนื่องจากในร่างพ.ร.บ.ตำรวจนั้น ได้ปรับรูปแบบของการแต่งตั้งและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ 2 หน่วยงานดังกล่าว ดังนั้นต้องกำหนดรายละเอียดว่าจะให้ 2 หน่วยงานไปปฏิบัติใดหลังจากนั้น  

               

ขณะที่นายคำนูณ สิทธิสมาน กรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ เปิดเผยถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในร่างกฎหมายดังกล่าวว่า สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ผ่านการตั้งกลไกใหม่ คือ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจ แทน ก.ตร. และกรรมการฯ เพิ่มบัญญัติขึ้นใหม่ ว่า ด้วยกำหนดให้มี คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) เพื่อสอบสวนการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งที่ไม่ให้ความเป็นธรรมจากการกระทำ หรือไม่กระทำ รวมถึงความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือเสื่อมเสียต่อเกียรติของตำรวจ

                

นายคำนูณ ระบุด้วยว่า โครงสร้างของ ก.ร.ตร. มี 10 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกงานตำรวจ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน คัดเลือก 1 คน,  ผู้ที่คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ (ก.ต.) เลือกจากอดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า 1 คน, ผู้ที่คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เลือกจากอดีตอัยการฝ่ายพิเศษหรือเทียบเท่า 1  คน,  ผู้ที่สภาทนายความเลือกจากทนายความที่อายุทำงานไม่น้อยกว่า 20 ปี จำนวน 1 คน,

 

ผู้ที่เลือกจากสภาองค์กรชุมชนระดับตำบล จากผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชน จำนวน 2 คน โดยกำหนดให้มีสัดส่วนสตรี 1 คน, ผู้ที่ข้าราชการตำรวนชั้นสัญญาบัตรทั่วประเทศเลือกจากอดีตผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า จำนวน3 คน  และมีจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1คน  โดยคณะกรรมการมีวาระ 4 ปีและเป็นได้วาระเดียว.