"ศาลแพ่งกรุงเทพใต้"เปิดใช้เครื่องอ่านบัตร 

อาชญากรรม  :  18 พ.ค. 2561

ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 "ศาลแพ่งกรุงเทพใต้"ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรปชช.บริการงานคดีสะดวก-รวดเร็ว-ป้องกันสวมสิทธิทุจริตหลังประกาศใช้บัตรปชช.บัตรเดียวติดต่อราชการ

 

        18 พฤษภาคม 2561 ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 "ศาลแพ่งกรุงเทพใต้" ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชน 50 เครื่องบริการงานคดีสะดวก-รวดเร็ว-ป้องกันสวมสิทธิทุจริต หลังประกาศใช้บัตร ปชช.บัตรเดียวติดต่อราชการ

  

 

"ศาลแพ่งกรุงเทพใต้"เปิดใช้เครื่องอ่านบัตร 

 

          จากที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้ออกประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ พ.ศ. 2561 โดยให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการติดต่อราชการเพียงใบเดียว ยกเว้นกรณีจำเป็นในทางสำนวนคดีเพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกทางหนึ่ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 พ.ค.61 เป็นต้นไปนั้น

 

"ศาลแพ่งกรุงเทพใต้"เปิดใช้เครื่องอ่านบัตร 

 

          ล่าสุดวันนี้ (18 พ.ค.) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง 63 "นายโอภาส อนันตสมบูรณ์"  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้นำเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) มาใช้ในการให้บริการประชาชนแทนการเรียกสำเนาเอกสารแล้ว 

 

"ศาลแพ่งกรุงเทพใต้"เปิดใช้เครื่องอ่านบัตร 

 

          โดยประสานความร่วมมือและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อขอรับบริการที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ แสดงตนด้วยการเสียบบัตรเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของข้อมูลและมาขอรับบริการจริง ป้องกันการสวมสิทธิและป้องกันการไม่สุจริต เป็นจำนวน 50 เครื่อง

 

"ศาลแพ่งกรุงเทพใต้"เปิดใช้เครื่องอ่านบัตร 

 

          โดยได้ดำเนินการติดตั้งที่เคาน์เตอร์บริการงานต่างๆ อาทิ งานรับฟ้อง งานการเงิน งานหมาย งานรับคำคู่ความ งานเก็บสำนวน งานอุทธรณ์ฎีกา งานบริหารทั่วไป ศูนย์จัดการมรดก ศูนย์นัดความ ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ และติดตั้งในห้องพิจารณาคดีครบทุกบัลลังก์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวบุคคลจากบัตรประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยี 

 

          ทั้งนี้ สามารถให้บริการด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป นับว่าเป็นศาลแรกที่นำร่องในการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนดังกล่าว