รพ.กรุงเทพฉาว!! แพ้คดีซ้ำซาก ศาลสั่งเปิดคลับให้ผู้บริโภค

โรงพยาบาลกรุงเทพแพ้อีกคดี ศาลแพ่ง ชี้ส่อเลี่ยงปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น สั่ง ตั้งศูนย์ Customer Service เปิด Member Loung สำหรับลูกค้าไลฟ์พริวิเลจ

 

        วันนี้(17พฤษภาคม 2561) เมื่อเวลา 9.00 น. ศาลแพ่ง รัชดาภิเษก ได้พิจารณาคดี ระหว่าง นางจุฑาทิพย์ สนิทพันธุ์ และพวกรวม 6 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)จำเลย

 

       

 

        ในกรณี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการฯ ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ตามข้อตกลงของโครงการเอกสิทธิ์คุณภาพชีวิตและเปิดสโมสรไลฟ์พริวิเลจคลับ และได้มีการยื่นคำร้องขอให้ออกหมายจับกรรมการผู้มีอำนาจ หากไต่สวนได้ว่าจำเลยไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา

 

        ศาลแพ่งมีการพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แผ่นพับโฆษณาโครงการเอกสิทธิ์คุณภาพชีวิตและเปิดสโมสรไลฟ์พริวิเลจคลับ ได้ระบุให้สมาชิกได้รับเอกสิทธิ์พิเศษสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากศูนย์ Customer Service ที่คอยให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินและให้คำแนะนำเบื้องต้น มี Member Loung เพื่อพักผ่อนระหว่างรอแพทย์หรือรอรับยาและกฎระเบียบข้อบังคับระบุไว้ว่ามีชื่อคลัปไลฟ์ พริวิเลจ

 

      จากโฆษณาและกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าวแสดงได้ว่า ต้องเป็นการให้บริการแก่สมาชิกทีแตกต่างจากการให้บริการแก่ลูกค้าปกติทั่วๆไป แต่ตามคำแถลงข้อเท็จจริงของจำเลยฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กลับแถลงว่าการให้บริการและการประสานงานของพนักงานจำเลยก่อนยุติโครงการเอกสิทธิ์คุณภาพชีวิตและเปิดสโมสรไลฟ์พริวิเลจคลับเป็นเรื่องวิธีการเฉพาะตัวของพนักงานจำเลยแต่ละคน และจำเลยเพิ่งจะเสนอหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะเพื่อให้สมาชิกติดต่อนัดหมาย เพื่อลดข้อโต้แย้งในการปฏิบัติตามคำพิพากษาในระหว่างอุทธรณ์

 

     

       แสดงได้ว่านอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วสมาชิกมิได้รับการปฏิบัติจากจำเลยให้มีเอกสิทธิแตกต่างจากลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ในคำแถลงของจำเลยกลับไม่ยืนยันว่ามี Member Loung โดยแถลงเชิงปฏิเสธว่ากฎระเบียบและแผ่นพับโฆษณาไม่มีการกำหนดรายละเอียดของพื้นที่โดยชัดเจน

 

       แต่เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยจึงได้ให้มีพื้นที่และห้องดังกล่าวตลอดจนเลขหมายโทรศัพท์เป็นการเฉพาะ โดยจำเลยขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากโจทก์ทั้งหก หากมีคำพิพากษาว่าโครงการพิพาทเป็นสัญญาประกันภัย


       อันเป็นการส่อว่าเมื่อมีคำพิพากษาจำเลยก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาในส่วนของการจัดตั้งคลับและการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกเป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามจำเลยยังปฏิบัติตามคำพิพากษาในส่วนของการให้เปิดโครงการที่เป็นหลัก คือ การรักษาพยาบาลโดยเก็บค่ารักษาพยาบาลในอัตราเหมาจ่าย 100 บาท


       ในชั้นนี้ศาลแพ่งเห็นว่ายังไม่สมควรออกหมายจับกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน แต่ให้จำเลยจัดให้มีพยาบาลเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของโจทก์ทั้งหกและมีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นการนัดหมายรวมถึงจากห้องตรวจพิเศษห้องพักรับรองรวมถึงห้องตรวจแพทย์ และบริการเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินตลอดเวลา และให้บริการสมาชิกแตกต่างจากการให้บริการลูกค้าปกติทั่วๆไป

 

      ทางด้านนางจุฑาทิพย์ สนิทพันธุ์ โจทก์ที่ 1 หลังจากได้ฟังคำสั่งของศาล กล่าวว่า รู้สึกขอบพระคุณในความเป็นธรรม เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่มีคำพิพากษาของศาล ในปีที่แล้วให้ชนะคดี แต่โรงพยาบาลกรุงเทพไม่ได้ปฎิบัติ ตามข้อตกลง ซึ่งในครั้งนี้ศาลได้มีคำสั่งให้ทางโรงพยาบาลต้องทำตามเงื่อนไขที่เคยให้ไว้ และขอบพระคุณศาลที่ให้ความเมตา

 

       อนึ่ง สำหรับโครงการ“ไลฟ์พริวิเลจคลับ”ของโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นแพคเกจรักษาสุขภาพ ให้สิทธิพิเศษสมาชิกรักษาพยาบาลตลอดชีวิต โดยเสียค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ จ่ายค่าสมาชิกเป็นทองคำ 100% น้ำหนัก 200 บาท เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2544 และปิดรับในปี 2551 ซึ่งสมาชิกจ่ายด้วยเงินแทนทองคำได้ในราคาตลาด ณ ขณะนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 3 รุ่น ตามอัตราเงินที่จ่ายแทนทองคำ คือ 1 ล้านบาท 1.2 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 284 คน โดยบุคคลที่เป็นสมาชิกต้องเป็นลูกค้าของโรงพยาบาล และที่ได้รับเชิญจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของโรงพยาบาล และต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อน