"เหยื่อคดีอาญา"พุ่ง ยธ.ถังแตกขอใช้งบกลาง 210 ล้าน

อาชญากรรม  :  16 พ.ค. 2561

"เหยื่อคดีอาญา"พุ่งยธ.ถังแตกขอใช้งบกลาง 210 ล้าน จ่ายเยียวยาหมดหน้าตัก 5 เดือนแรกของปีงบฯ 61ชดเชยผู้เสียหาย-จำเลยคดีอาญาแล้ว 300 ล้าน

 

             16 พฤษภาคม 2561 เหยื่อคดีอาญาพุ่ง ยธ.ถังแตกขอใช้งบกลาง 210 ล้าน จ่ายเยียวยาหมดหน้าตัก 5 เดือนแรกของปีงบฯ61 ชดเชย เยียวยาผู้เสียหาย-จำเลยคดีอาญาแล้ว 300 ล้าน ก.คุ้มครองสิทธิฯเร่งขออนุมัติงบฯกลางเพิ่มอีก 210 ล้าน

 

 

            น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิฯ มีภารกิจในการให้ความช่วยเหกลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา หากตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือต้องกลายเป็นแพะติดคุกทั้ง ๆ ที่ไม่มีความผิด สามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ ซึ่งสิทธิที่จะได้รับตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

 

          ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กรม ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 300,000,000 บาท เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลย โดยระหว่างเดือนต.ค.60-พ.ค.61 มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 5,642 ราย แบ่งเป็นผู้เสียหาย จำนวน 5,611 ราย เป็นจำนวนเงิน 294,081,556 บาท และจำเลย จำนวน 31 ราย เป็นจำนวนเงิน 5,918,444 บาท รวมเป็นเงิน 300,000,000 บาท ส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอกับการเบิกจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ยังคงค้างอยู่ 


          น.ส.ปิติกาญจน์ กล่าวอีกว่า กรมคุ้มครองสิทธิฯ จึงเร่งดำเนินการนำเสนอของบกลางจากรัฐบาลเพิ่มเติมจำนวน 210,000,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากกรมคุ้มครองสิทธิฯได้รับจัดสรรงบประมาณกลางเพิ่มเติม จะเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาให้กับประชาชนได้ทันทีตามลำดับ ต่อไป