สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานยศ"นาวาตรี"ให้"จ่าแซม"

Breaking news  :  14 ก.ค. 2561

"สุดปลาบปลื้ม"...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานยศ "นาวาตรี" และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ให้ "จ่าเอก สมาน กุนัน"          เว็บไชต์ ราชกิจนุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานยศทหารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ มีใจความว่า


          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า 

          จ่าเอก สมาน กุนัน ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 3 สังกัดกองเรือยุทธการ เป็นผู้ที่ประกอบ คุณงามความดี และได้อุทิศความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งตนเองเสียชีวิต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน องค์กร และนานาประเทศ

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ  นาวาตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ จ่าเอก สมาน กุนัน และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก เป็นกรณีพิเศษ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

          ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นปีที่ 3ในรัชกาลปัจจุบัน

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานยศ"นาวาตรี"ให้"จ่าแซม"

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่