โปรดเกล้าฯ"ประสงค์ พูนธเนศ"ปลัดกระทรวงการคลัง

Breaking news  :  16 พ.ค. 2561

"เวปไซด์"ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "ประสงค์ พูนธเนศ"ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง

         

             16 พฤษภาคม  2561  "เวปไซด์"ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "นายประสงค์ พูนธเนศ"ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง

 

        

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีีเรื่อง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประสงค์ พูนธเนศ ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


            ผู้รับสนองพระราชโองการ
            พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา
            ผู้รับสนองพระราชโองการ
 

 

ประสงค์ พูนธเนศ 

 

โปรดเกล้าฯ"ประสงค์ พูนธเนศ"ปลัดกระทรวงการคลัง