โปรดเกล้าฯ"ปรเมธี วิมลศิริ"ปลัดกระทรวงพม.

Breaking news  :  16 พ.ค. 2561

"เวปไซด์"ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "นายปรเมธี วิมลศิริ "ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงพม.

 

             16 พฤษภาคม 2561  "เวปไซด์"ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "นายปรเมธี วิมลศิริ "ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงพม.

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า"เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษา"ได้มีการเผยแพร่"ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี"เรื่องประกาศ"สํานักนายกรัฐมนตร ี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายปรเมธี วิมลศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

             ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

             ผู้รับสนองพระราชโองการ

            พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ปรเมธี วิมลศิริ

 

โปรดเกล้าฯ"ปรเมธี วิมลศิริ"ปลัดกระทรวงพม.