มธ. เสนอคนไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ทำงานบริการสังคมแทนส่งซังเต

Breaking news  :  15 พ.ค. 2561

นศ.มธ. เสนอ คนไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ทำงานบริการสังคมแทนส่งคุมขัง ให้ ก.ปฏิูรูปด้านกระบวนการยุติธรรม พิจารณา

 

          15 พ.ค. 61 - นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ในโครงงานหลักวิชาชีพนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ายื่นข้อเสนอต่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ที่มีนายอัชพร จารุจินดา เป็นประธาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมต่อผู้มีฐานะยากจน ซึ่งไม่มีเงินเพื่อใช้ประกันตัว, จ่ายค่าปรับ ทำให้ตามกระบวนการต้องถูกกักขังแทนการจ่ายค่าปรับ

 

          โดยข้อเสนอให้ใช้การทำงานบริการสาธารณะประโยชน์ และสังคมแทนการจ่ายค่าปรับ ตามเหตุผลสำคัญคือ 1.การตัดสินให้กักขังแทนการจ่ายค่าปรับ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมและเข้าข่ายเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมกับบุคคลเพราเหตุฐานะทางเศรษฐกิจ  2.การกักขังแทนการจ่ายเงินค่าปรับ ทำให้เกิดปัญหาผู้ต้องโทษล้นคุก และคุกไม่สามารถทำหน้าที่เยียวยาให้คนที่เคยทำผิดคืนสู่สังคมฐานะพลเมืองดีได้ และส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำรงชีวิตและสภาพจิตใจของผู้ถูกกักขังและสมาชิกของครอบครัวผู้ถูกกักขัง และ 3.การพิจารณาลงโทษปรับ ตามเจตนารมณ์ไม่ใช่การลงโทษเพื่อให้บุคคลเสียอิสระภาพในการดำรงชีวิต  ดังนั้นผู้ที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ควรมีช่องทางร้องขอไปทำงานบริการสาธารณะประโยชน์แทนการจ่ายเงินได้ เพื่อให้ผู้ต้องโทษได้รับการเยียวยาจากสังคมภายนอกผ่านการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม.