สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

สังฆราช, เจ้า, พระคุณ, ผู้, เชียว, ชาญ, ด้าน, ประวัติศาสตร์, และ, โบราณคดี, สมเด็จ, พระ, มหา, มุนี, วงศ์, พระสังฆราช, องค์, ที่, สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)

                    เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระสังฆราชองค์ใหม่โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

                    เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) นามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองงานพระธรรมทูต สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2470 ที่ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อนายนับ ประสัตถพงศ์ โยมมารดาชื่อนางตาล ประสัตถพงศ์ ท่านเจ้าพระคุณเกิดปีเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แต่แก่เดือนกว่า 3 เดือน 

                   ครอบครัวของท่านประกอบอาชีพค้าขาย เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์ กองบินน้อยที่ 4 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพ.ศ. 2480 ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีพระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2491 ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระจินดากรมุนี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

                   สามเณรอัมพร ประสัตถพงศ์ เคยไปอยู่จำพรรษาที่วัดตรีญาติ ต.พงสวาย เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2483 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี จากนั้น พ.ศ.2484 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นโทและ พ.ศ. 2486 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค เมื่อพ.ศ.2488 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค

                    เมื่อ พ.ศ.2490 ได้ย้ายมาอยู่จำพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี นำมาฝากกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สกลมหาสังฆปริณายก ภายหลังอุปสมบทเมื่อ พ.ศ.2491 ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ จนพ.ศ.2491 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค และพ.ศ. ๒๔๙๓ สามารถสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค

              ต่อมาเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นนักศึกษารุ่นที่ 5 จบศาสนศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.2500 และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras Hindu University) ประเทศอินเดีย จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2512 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปี พ.ศ.2552 สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2553 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปัจจุบัน พ.ศ.2560 เจ้าประคุณสมเด็จมีอายุ 89 ปี 68 พรรษา 

                สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ถือเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแบบอย่างที่ดีงามของพระกรรมฐานสาย ‘’หลวงปู่ฝั้น อาจาโร‘’ ก่อนหน้านี้ หลายสิบปีมาแล้ว เจ้าประคุณสมเด็จเคยนั่งรถโดยสารตามลำพัง เพื่อตามไปฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ สถานที่ต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ห่างไกล


เปิดอ่าน