เปิดปูม 8สมเด็จพระราชาคณะ ว่าที่ประมุขสงฆ์

สมเด็จฯ, สังฆราช, เปิด, ปูม, สมเด็จ, พระราชาคณะ, ว่าที่, ประมุข, สงฆ์, เปิดปูม, 8สมเด็จพระราชาคณะ, ว่าที่ประมุขสงฆ์

การแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 ปี 2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว

             ซึ่งเนื้อหาหลัก คือ มาตรา 7 เรื่องการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ให้แก้กลับไปใช้ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 1 ปี 2505 ที่บัญญัติให้การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 

              ซึ่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 ปี 2535 มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า "พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่ง ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช" 

             เมื่อ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 ปี 2560 มีผลบังใช้ ก็ส่งผลให้ มส.ที่เสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 สิ้นสุดลง เมื่อมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 ปี 2560 บัญญัติไว้ว่า การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ก็เท่ากับว่าสมเด็จพระราชาคณะทุกพระองค์ มีโอกาสได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และปัจจุบันวงการสงฆ์ไทย มีสมเด็จพระราชาคณะทั้งหมด 8 รูป  เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย 4 รูป และสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุต 4 รูป

เปิดปูม 8สมเด็จพระราชาคณะ ว่าที่ประมุขสงฆ์

           โดยสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ประกอบด้วย 1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) 91 ปี 71 พรรษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ.2538 2.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) 75 ปี 55 พรรษา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ. 2554

              3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9) 74 ปี 53 กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ.2557 และ 4.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9) 78 ปี 55 พรรษา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ. 2559

เปิดปูม 8สมเด็จพระราชาคณะ ว่าที่ประมุขสงฆ์

            ส่วนสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุต ประกอบด้วย 1.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.9) 98 ปี 79 พรรษา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ. 2544 2.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6) 89 ปี 68 พรรษา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ.2552

              3.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) 80 ปี 60 พรรษา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ.2552 4.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.8) 69 ปี 49 พรรษา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1, 2, 3, 12, 13 (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ.2553

                   

                                โดย   -    นายคลองหลอด    


เปิดอ่าน