royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

กรมหม่อนไหมมุ่งสร้าง " ทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน"

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 07:45 น.
กรมหม่อนไหม
Shares :

กรมหม่อนไหมมุ่งสร้าง " ทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน" สืบสาน ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

 

                “โครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน”  เป็นโครงการที่กรมหม่อนไหมดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้และอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน มีอาชีพที่มั่นคงหลังจบการศึกษา สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนมีความรักและภูมิใจในอาชีพด้านหม่อนไหม และร่วมสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

               นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ผลการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 165โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 100 โรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 57 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ 8 โรงเรียน

              ‘โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน’ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน ซึ่งนำกิจกรรมด้านหม่อนไหมเข้ามาบรรจุในการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.3 โดยในระดับอนุบาล-ป.6 เป็นรูปแบบส่งเสริมความรู้ตามหลักลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และในระดับ ม.1-ม.3 ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน โดยกำหนดให้มีหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต นอกจากนี้ยังมีการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ข้างโรงเรียนปลูกหม่อน ประมาณ 3 ไร่

             กรมหม่อนไหมได้เข้าไปสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการฟอกย้อม การทอผ้า การออกแบบลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมการใช้วัสดุดิบที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพด้านหม่อนไหมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งนอกเหนือจากการให้ความรู้แก่นักเรียนแล้ว คนในชุมชนที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ และยังมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหม่อนไหมบ้านหนองม่วงหวาน เข้ามาสอนเด็กนักเรียนในฐานะครูภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนได้อีกด้วย

          ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน ได้รับการตรวจรับรองสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน สีเงิน (Classic Thai Silk)) ทำให้มีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมหม่อนไหมในโรงเรียนมากขึ้น และยังมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่นักเรียนและชุมชน

           

 

                กรมหม่อนไหม ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการส่งเสริม พัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการปลูกหม่อน มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เด็กๆ และสร้างให้ คนรุ่นใหม่ เป็น “ทายาทหม่อนไหม” ทำให้เยาวชนเกิดความรักและภูมิใจในอาชีพด้านหม่อนไหม และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศให้คงอยู่ต่อไป สมดังพระราชปนิธานของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ