royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

"ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 - 17:47 น.
กรมพัฒนาที่ดิน
Shares :

"ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน"

 

       เมื่อวันที่ 23 พ.ค.  กรมพัฒนาที่ดิน(พด.จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หน่วยงานส่วนกลาง 14 หน่วยงาน เน้นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562

 

              นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี  จึงได้กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากรมพัฒนาที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาร่วมงานกว่า 2,300 คน  และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การปรับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะเป็นการเปิดบ้าน “เยือนเหย้าชาวดิน” เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ 14 หน่วยงานในสำนักส่วนกลาง เพื่อบริการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ เน้นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของบุคลากร ช่วยเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน และทรัพยากรดินทางการเกษตร เพื่อให้ภาคการเกษตรได้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดพื้นที่และเป้าหมายการผลิตที่สอดคล้องกับการตลาด รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต  โดยใช้นวัตกรรมด้านดิน น้ำ พืช ปุ๋ย จุลินทรีย์  ที่ถูกนำมาบริหารจัดการอย่างสมดุลและครบวงจร การผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง การสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตโดยกลไกตลาดนำการผลิตนั้น ทางฝั่งของการผลิต ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภค และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

             ดังนั้นตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน ก็เป็นที่ประจักษ์แก่เกษตรกรในการนำไปแก้ไข ปรับปรุง ฟื้นฟูบำรุงดิน และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  โดยใช้เครือข่ายหมอดินอาสา  เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร  ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขององค์กร  นอกจากนี้การสนองงานโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดินของกรมฯ ทราบว่าได้ดำเนินการด้วยดีมาตลอด การปฏิบัติหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จะบรรลุผลสำเร็จลงได้ก็ด้วยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความมุ่งมั่น ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ซึ่งความท้าทายนี้จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขัน เพื่อให้งานพัฒนาที่ดินของประเทศเจริญก้าวหน้าสืบไป 

             กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด และ Kick off เปิดตัวบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมอบบัตรดินดีให้กับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 – 12 เพื่อนำบัตรดินดี จำนวน 100,000 ใบ ส่งมอบให้กับเกษตรกร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ นิทรรศการภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในด้านต่างๆ การเสวนา การระดมสมอง/เสวนากลุ่มย่อย โดยมี 10 หัวข้อดังนี้  1) วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของกรมฯ  2) การพัฒนาองค์กร  3) การอนุรักษ์ดินและน้ำ  4) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  5) เกษตรอินทรีย์  6) ป่าไม้ถาวร และความลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์ เขตเขาและภูเขา  7) Zoning by Agri-Map  8) การบริหารจัดการน้ำ  9) การพัฒนาที่ดินแบบเกษตรอัจฉริยะ  10) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

    

      โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเป็นผู้นำการระดมสมองกลุ่มละประมาณ 20 – 25 คน กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน โดยผู้ร่วมแข่งขันเป็นบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินมี  3  หัวข้อ ดังนี้  1) มีชีวิตอยู่ในกรุงกับมลพิษ ดีกว่ามีชีวิตที่เงียบเหงาในชนบท  2) มรดกที่ได้มา ดินนาดีกว่าดินไร่  3) ชีวิต 4.0 ดีกว่า 0.4 จริงหรือไม่  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างการทำงานเป็นทีม  กิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  และกิจกรรมการประกวด “LDD’s Got Talent” และในงานวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.พบกับกิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เยือนเหย้าชาวดิน” กิจกรรมบรรยายพิเศษและเสาวนาวิชาการ เรื่อง หยุดการชะล้างพังทลายของดิน ทำมาหากินได้ยั่งยืน Stop Soil Erosion, Save Our Future และต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการระดมสมอง/การเสวนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ