royal coronation
วันที่ 17 สิงหาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เปิดผลงานสหกรณ์ดีเด่นฯ ปี 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 - 04:04 น.
สหกรณ์ดีเด่น2562
Shares :
เปิดอ่าน 550 ครั้ง

เปิดผลงานสหกรณ์ดีเด่นฯ ปี 2562 รับพระราชทานโล่รางวัลวัน"พืชมงคล" 

 

               เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ.2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติจำนวน 7 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรทำนาและทำสวนดีเด่นอีก 2 แห่ง เพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่รางวัล ณ ท้องสนามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พร้อมยกย่องเกียรติคุณ-เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสหกรณ์ หวังสร้างเป็นสหกรณ์ต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป

 

                 สหกรณ์ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จำกัด จ.กำแพงเพชร, สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จ.นครปฐม, สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จ.ระยอง, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จ.พัทลุง, ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด จ.นครราชสีมา, สหกรณ์เดินรถแม่สอด จำกัด จ.ตาก และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด จ.เพชรบุรี 

                กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติอีก 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร จ.กำแพงเพชรและกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา จำกัด จ.สงขลา

               พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงสหกรณ์ดีเด่นทั้ง 7 แห่งและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติอีก 2 แห่งว่า จะได้รับการประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้แก่สหกรณ์อื่นๆ ประชาชนทั่วไปสามารถมาเรียนรู้และศึกษาดูงาน นำแนวคิดจากการดำเนินโครงการที่ประสบผลสำเร็จของแต่ละสหกรณ์ไปปรับใช้ต่อไปได้

               “กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังคงมุ่งสนับสนุนการดำเนินงานและสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ 3 ด้าน ได้แก่ 1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก 2.การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิก ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และ 3.การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสหกรณ์ และแสวงหาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น”

                การพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสหกรณ์ดีเด่นตั้งแต่ระดับจังหวัด เพื่อส่งมาประกวดในระดับภาค ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลและโครงการต่างๆ ที่สหกรณ์ดำเนินการ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์ 3.บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์ 4.ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ และ 5.การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

              ทั้งนี้ ผลงานเด่นของแต่ละสหกรณ์มีความแตกต่างกันไป อย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จำกัด จ.กำแพงเพชร มีการส่งเสริมสมาชิกร่วมธุรกิจรวมซื้อรวมขาย ทำให้ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและสร้างอำนาจต่อรองในการขายผลผลิต ส่งเสริมให้สมาชิกและคนในชุมชนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อการสร้างรายได้และความมั่นคงของชุมชน 

               สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จ.นครปฐม ได้รับรางวัลจากโครงการลดต้นทุนอาหารสัตว์ โดยจัดหากากถั่วเหลือง กากมอลต์ มาเป็นอาหารโคนมจำหน่ายให้สมาชิก ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม ส่งผลให้ปริมาณน้ำนมดิบในฟาร์มของสมาชิกเพิ่มขึ้น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และยังสร้างงานให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้จากการบรรจุวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วย 

                สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จ.ระยอง ได้ดำเนินโครงการปลูกพืชสวนทดแทนยางพาราเพื่อสร้างรายได้ โดยสหกรณ์ได้ส่งเสริมสมาชิกทำสวนผลไม้เสริม เช่น ทุเรียน ขนุน และสนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงขยายช่องทางตลาด โดยทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ผู้ปลูกทุเรียนใน จ.ระยอง จันทบุรี และตราด กับบริษัท Shanghai Win Chain Supply Management Co.Ltd. ประเทศจีน เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกผลไม้ให้แก่สมาชิก ช่วยเสริมสร้างรายได้ทดแทนยางพารา

               ขณะที่สหกรณ์นอกภาคการเกษตร เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จ.พัทลุง มีโครงการเสริมสร้างการออมสู่วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง โดยใช้เงินทุนของสหกรณ์ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกแทนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก ส่งผลทำให้สหกรณ์มีความมั่นคง สมาชิกมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการระดมทุนของสหกรณ์ ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ และป้องกันผลกระทบจากสภาวการณ์ผันผวนของดอกเบี้ยในสถาบันการเงิน 

                 สหกรณ์เดินรถแม่สอด จำกัด จ.ตาก สมาชิกมีอาชีพขับรถสองแถวรับจ้างประจำทาง ทางสหกรณ์พัฒนาการบริการโดยเพิ่มรถแท็กซี่นำเที่ยว จ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกนอกเหนือจากอาชีพประจำ ทำให้มีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด จ.เพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ สร้างความเข้าใจในระบบสหกรณ์และรู้จักอดออม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในอนาคต  

                             เจาะลึก 2 สหกรณ์กับผลการดำเนินงานเด่น

              กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร จำกัด ตั้งอยู่ ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นประเภทกลุ่มเกษตรกรทำนา จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2518 มีสมาชิกแรกตั้ง 210 คน ปัจจุบันมีจำนวน 224 คน โดยมี ทองหล่อ แสงเมล์ เป็นประธานกลุ่ม สำหรับผลงานดีเด่นของกลุ่มสหกรณ์แห่งนี้มีการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยครบวงจร ปฏิเสธการใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการสีข้าวเพื่อบริโภคของสมาชิกและคนในชุมชน ระหว่างกลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนครกับโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนตำบลเทพนคร มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกนำข้าวที่ปลูกและเก็บไว้เพื่อใช้ในการบริโภคมาสีที่โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน โดยโรงสีวิสาหกิจชุมชนจะไม่เก็บค่าสีข้าว แต่จะขอรับเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว เช่น แกลบ รำ ปลายข้าว ทำให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ในด้านการลดรายจ่ายในการสีข้าว  

                “การสีข้าวเพื่อบริโภคของสมาชิก เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกบริโภคข้าวที่ปลอดภัย สามารถปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สมาชิกได้เรียนรู้ว่าการแปรรูปผลผลิตทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หากขายเป็นข้าวสารก็จะขายได้ราคาสูงกว่าข้าวเปลือก และชุมชนก็จะมีผลพลอยได้จากโรงสีข้าวชุมชน ได้แกลบทำปุ๋ยหมัก ได้รำข้าวเพื่อเลี้ยงสุกร เป็ด และไก่ และคนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนครเผย 

                ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนครมีทุนดำเนินงาน 7,697,407.65 บาท ทุนเรือนหุ้น 2,815,050 บาท ทุนสำรอง 2,675,655.99 บาท การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรฯ มี 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย  ธุรกิจรวบรวมผลิตผลและธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร มีผลการดำเนินงานและการควบคุมภายในดีเยี่ยม จากผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีทุนดำเนินงานทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

                สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด ตั้งอยู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2538 มีสมาชิกแรกตั้ง 322 ราย ปัจจุบันมีจำนวน 1,235 ราย และมี ตุลธร ชูแก้ว นั่งประธานคนปัจจุบัน สหกรณ์แห่งนี้มีผลงานโดดเด่นจากโครงการเสริมสร้างการออมสู่วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง การใช้เงินทุนของสหกรณ์เพื่อให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหกรณ์ใช้เงินทุนเพื่อดำเนินการจากแหล่งเงินทุนภายนอกมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้ต้นทุนการเงินสูงและไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามแนวทางสหกรณ์ จึงนำแนวคิดการพึ่งพาตนเองในการระดมทุนโดยใช้ทุนภายในมาแก้ปัญหา

                 นอกจากนี้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ด้วยการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสร้างอาชีพให้มีรายได้เสริมเพิ่มจากรายได้ประจำ เป็นการช่วยให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม และมีเงินคงเหลือรายเดือนเพิ่มขึ้นและยังมีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้บริหารการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์อีกด้วย 

                  จากผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถดำเนินงานและประสบความสำเร็จ สหกรณ์มีทุนของสหกรณ์ ทุนสำรอง และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีทุนดำเนินงาน 635,166,614.10 บาท ทุนเรือนหุ้น 375,187,410.00 บาท และทุนสำรอง 28,690,295.76 บาท  

Shares :
เปิดอ่าน 550 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่