เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ปี62

เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี2562

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างผู้ประกอบการเกษตร

 

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินโครงการ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านการเกษตร สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการบริหารจัดการการผลิตและธุรกิจการเกษตร จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ และเกิดการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ โดยมีเกณฑ์ในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ดังนี้ 1. มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร 2. ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 3. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแนบเอกสารในการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. รูปภาพ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3. สำเนาทะเบียนเกษตรกรหน้าที่ปรากฏชื่อและนามสกุล