royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

"ชีวภัณฑ์"......พลิกชีวิต !

วันที่ 15 กันยายน 2561 - 17:10 น.
สารชีวภัณฑ์,พุทรานมสด,โคราช,กรมส่งเสริมการเกษตร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Shares :

"กรมส่งเสริมการเกษตร"หนุนทำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกพุทรานมสดใช้ชีวภัณฑ์พลิกชีวิต เตือนหมั่นตรวจแปลง เก็บข้อมูลติดตามสถานการณ์-พยากรณ์ศัตรูพืช ลดความเสี่ยง

 

            15 กันยายน  2561 นายประสงค์  ประไพตระกูล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินนโยบายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

           

 

            ลดต้นทุนการผลิต เน้นธรรมชาติ คุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งเกษตรกรเองก็มีการจัดการและปลูกพืชแบบผสมผสานมากขึ้น การจัดการแปลงที่ดินลดปัญหาต่าง  ๆ  ต้องหมั่นตรวจแปลงเพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติ การเก็บข้อมูลศัตรูพืช  โรค แมลง วัชพืช และศัตรูธรรมชาติ  เพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเลือกแนวทางการจัดการป้องกันได้อย่างทันท่วงที เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 

           กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชทั่วประเทศเพื่อสำรวจติดตามข้อมูลการระบาดและเพื่อพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืช เพื่อป้องกันและเลือกวิธีการจัดการแปลงอย่างถูกต้องเหมาะสมประกอบด้วย  แปลงติดตามสถานการณ์และพยากรณ์ศัตรูพืช และแปลงเฝ้าระวังศัตรูพืชในพื้นที่เสี่ยง ทั่วประเทศในพื้นที่ปลูกพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ  โดยการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีการที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน  

 

           

           นายไพโรจน์ ขำแจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เกษตรกรของที่นี่จะปลูกพืชหลากหลาย ทั้งพืชไร่ และพืชผลที่ผ่านมามีการใช้สารเคมีจำนวนประกอบกับเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอาหารที่กระจายสินค้าไปยังที่ต่าง ๆ และหากมีการส่งสินค้าออกไปจะต้องมีสิ่งเจือปนและสร้างปัญหาจึงได้ปรับเปลี่ยนทำการเกษตรแบบใช้สารธรรมชาติ พืชสมุนไพร และพยายามปรับทัศนคติเกษตรกรจากการใช้สารเคมีมาทำเกษตรแบบชีวภัณฑ์ ทำให้มีเกษตรกรให้ความสนใจไปศึกษาที่ศูนย์ฯจำนวนมาก มั่นใจว่าในอนาคตการใช้สารชีวภัณฑ์จะมีความเข้มข้นและคนใช้มากขึ้นเช่นกันและต้องการให้ทำการเกษตรแบบรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

            นางปาลิดา นารีนุช  เกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช บ้านยุบอีปูน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา กล่าวว่า แต่เดิมทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีและได้เปลี่ยนมาทำแบบปลอดสารเคมีหรือใช้สารชีวภัณฑ์ เนื่องจากลดต้นทุนและได้ผลผลิตดีเช่นกัน อีกทั้งการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชจะใช้แตกต่างกันตามแต่ละชนิด แต่สารชีวภัณฑ์จะใช้ได้ในหลายชนิดและตอบโจทย์การทำการเกษตรได้อย่างดีแม้ในช่วงแรกจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์กับการเกษตร

 

 

           สำหรับสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ได้แก่ เชื้อราบิวเวอร์เรีย  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  เชื้อราเมตตาไรเซี่ยม ซึ่งได้ผลดีกับพุทรานมสด มีรสชาติหวานกรอบ ที่ได้เริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี 2550  จำนวน 2 ไร่ กล้วยหอม  กล้วยน้ำว้า อย่างละ 1 ไร่ และทำเกษตรผสมผสาน 3 ไร่ โดยปลูกมะเขือเทศ  มะเขือเปราะ  เสาวรส ถั่วพู ตะไคร้ เลี้ยงไก่และปลา ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 300,000 บาท  จากเดิมการทำเกษตรเชิงเดี่ยวไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะต้นทุนสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ