royal coronation
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

สนองพระราชดำริพัฒนา"ลำน้ำชีตอนบน" 

วันที่ 13 กันยายน 2561 - 03:31 น.
สทนช
Shares :
เปิดอ่าน 1,961 ครั้ง

สนองพระราชดำริพัฒนา"ลำน้ำชีตอนบน" สร้าง"อ่างเก็บน้ำ"ป้องท่วมเมืองชัยภูมิ      

          การตัดยอดน้ำลำน้ำชี เป็นอีกแนวทางป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยในช่วงท้ายน้ำ ขณะที่การมีแหล่งเก้บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งก็มีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ลำน้ำชีมีต้นกำเนิดมาจากเขายอดชีในเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่านจ.เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่จ.อุบลราชธานี 

        จะเห็นว่าทุก ๆ ปีในช่วงหน้าฝนสองฝั่งลำน้ำจะต้องประสบปัญหาน้ำนองซ้ำซากตลอดลำน้ำ ขณะช่วงหน้าแล้งผืนดินแห้งผากขาดน้ำมาหล่อเลี้ยง โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนึ่งในโครงการที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาดังกล่าว
          กรมชลประทานได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานความเหมาะสมแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี 2514 เสนอให้ก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้้ำชี แต่ประสบปัญหาการอพยพราษฎร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9 ได้มีพระราชดำริให้ลดขนาดและเลื่อนตำแหน่งที่ตั้งลงมาเพื่อแก้ปัญหาการอพยพราษฎรและได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิบดีกรมชลประทาน(ในขณะนั้น) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองรักษ์ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 โดยมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
   “...เขื่อนเก็บกักน้ำลำน้ำชี พิกัดทำเลที่สร้างเขื่อน 47 PQT 886-650 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5340 IV ในเขตอ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งกรมชลประทานวางโครงการจะก่อสร้างขึ้นนั้น ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินภายในอ่างเก็บน้ำมาก เพราะพื้นที่ถูกน้ำท่วมเป็นอ่างเก็บน้ำถึง 190,000 ไร่ ประกอบกับมีราษฎรอาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากด้วย ทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้กระทำได้ยากมาก จึงควรพิจารณาเลื่อนเขื่อนเก็บกักน้ำลำน้ำชีมาก่อสร้างใต้ลงไปที่พิกัด 47 PQT 984-485 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5340 ซึ่งอ่างเก็บน้ำอาจจะเล็กลง แต่ปัญหาเรื่องที่ดินภายในอ่างเก็บน้ำมีน้อยสามารถทำการก่อสร้างได้ และควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำน้ำชี และตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของลำน้ำชีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่มีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย...” 
        ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)เผยความคืบหน้าโครงการกับ“คมชัดลึก”ว่าสทนช.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้น้อมนำพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มาขับเคลื่อน และผลักดันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งน้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยในปีงบระมาณ 2562 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญภายใต้คณะกรรมการน้ำแห่งชาติ(กนช.) ซึ่งมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจำนวน 9 โครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ 
         "โครงการน้ำชีคืออ่างเก็บน้ำยางนาดีเดิม เป็นโครงการตามผลการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซึ่งได้เริ่มศึกษาเมื่อปี 2507 โดย USBR (United State Bureau of Reclamation) และได้ทำการศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งในปี 2514 จึงได้มีการเสนอให้ก่อสร้างเขื่อนน้ำชี เขื่อนผันน้ำที่บ้านยางนาดี และเขื่อนกั้นลำชีลอง แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากต้องอพยพราษฎรจำนวนมาก ต่อมาในปี 2527 กรมชลประทานได้ รับความช่วยเหลือจากประชาคมยุโรปและได้มีการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบนอีกครั้ง ผลการศึกษาแล้วเสร็จในปี 2531 และได้กำหนดให้โครงการ เขื่อนชีบนและเขื่อนยางนาดี อยู่ในแผนระยะกลาง"
         เลขาธิการสทนช.เผยต่อว่า เนื่องจากอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีฯเป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงต้องทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานจึงได้ทำศึกษาแล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2540 โดยมีมติเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่องอื่น ๆ ให้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของบริเวณพื้นที่จัดสรรอพยพเพื่อหามาตรการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ ให้ชัดเจนและให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการแก้ไข  
           พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลด้านการแพร่กระจายของดินเค็มเพิ่มเติมในเขตพื้นที่โครงการ และจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาอีกครั้ง โดยกรมชลประทานได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นอกจากนี้ให้กรมชลประทานพิจารณาการจัดการน้ำทั้งระบบ โดยพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โดยควรพิจารณาทั้งลุ่มน้ำและให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรฯ ในพื้นที่โครงการที่จะจัดเป็นพื้นที่ชลประทานต่อไปในอนาคตว่า พืชชนิดใดที่เหมาะสมกับพื้นที่ดังกล่าว เพื่อจะได้นำผลการศึกษามาปรับแนวทางการพัฒนาการเกษตรของพื้นที่โครงการ ให้เหมาะสมต่อไป 
           "โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ(กนช.)เรีนยบร้อยแล้ว โดยจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 6 ปี (2561 - 2566) ซึ่งในปี 2561 เป็นงานเตรียมความพร้อมเบื้องต้น โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 33 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน อาคารที่ทำการ งานถมดินปรับพื้นที่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง และงานหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ โดยประธานกปร.อนุมัติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา"ดร.สมเกียรติกล่าวทิ้งท้าย  


 องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ
  
         ย้อนไปเมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางมาประชุมติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลกลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้าง โดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ติดตามในพื้นที่จ.ชัยภูมิ 2 โครงการได้แก่ โครงการก่อสร้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       หลังรับฟังบรรยายสรุปทั้งหมดจึงเดินทางไปยังพื้นที่ที่ตั้งโครงการฯ บริเวณบ้านยางนาดี ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า และบ้านละหานค่าย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว ซึ่งมีการศึกษาความเหมาะสมโครงการและได้ข้อสรุปว่าควรมีการก่อสร้างเขื่อนชีบน(เขื่อนน้ำชีเดิม)และเขื่อนยางนาดี(ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี) มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปี 2555 ครม.สัญจรมีมติให้มีการเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอในพื้นที่โครงการ
       สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีฯ เป็นเขื่อนดิน ความสูง 24 เมตร ความยาว 1,580 เมตร ความกว้าง 9 เมตร ความจุกักเก็บน้ำ 70.21 ล้าน ลบ.เมตรความจุของอ่างฯที่ระดับน้ำสูงสุด 118.87    ล้านลูกบาศก์เมตร มีอาคารระบายน้ำล้นชนิดประตูระบายเหล็กบานโค้ง 6 บาน มีอาคารส่งน้ำเดิมท่อส่งน้ำ 2 แถว พื้นที่ส่งน้ำ 165,300 ไร่ มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2566 ด้วยงบประมาณ 3,100 ล้านบาท
        ส่วนประโยชน์จะได้รับจากโครงการด้านเกษตรกรรม ส่งน้ำตามลำน้ำชีมีพื้นที่ได้ประโยชน์ในฤดูฝน 75,000 ไร่ ฤดูแล้ง 30,000ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 12 ตำบล ราษฎร 2,959 ครัวเรือนได้รับผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนใช้สำหรับหล่อเลี้ยงลำน้ำชีในช่วงฤดูแล้ง ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัยในฤดูฝนและภัยแล้งช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี
                                                  ..............................................................................
 

Shares :
เปิดอ่าน 1,961 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ