royal coronation
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

 ตาม"องคมนตรี"ดูงานพัฒนาแหล่งน้ำ

วันที่ 8 กันยายน 2561 - 03:21 น.
องคมนตรี
Shares :
เปิดอ่าน 1,433 ครั้ง

 ตาม"องคมนตรี"ดูงานพัฒนาแหล่งน้ำ 3โครงการพระราชดำริที่จ.สุราษฎร์ธานี

 

          การพัฒนาแหล่งน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 แห่ง ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทับคริสต์ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม โครงการทำนบดินคลองบางพ่อตาพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบางปรุ ต.คลองศก อ.พนม และโครงการฝายคลองสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรในช่วงหน้าแล้งแล้ว ยังทำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

     

               “ท่องโลกเกษตร” อาทิตย์นี้ตามองคมนตรี “พลากร สุวรรณรัฐ” ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการ เดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทับคริสต์ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม โครงการทำนบดินคลองบางพ่อตาพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบางปรุ ต.คลองศก อ.พนม และโครงการฝายคลองสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

              โดยช่วงเช้าองคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการและพบปะเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ โอกาสนี้ได้ปลูกต้นเคี่ยมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

              สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2527 ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาคลองชะอุ่นโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลคลองชะอุ่นให้มีน้ำใช้ตลอดปี โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2529 แล้วเสร็จเมื่อปี 2531 ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 32 เมตร มีความจุที่ระดับกักเก็บ 2.20 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.คลองชะอุ่น สำหรับทำการเกษตรประมาณ 3,000 ไร่ และสำหรับอุปโภคบริโภค จำนวน 235 ครัวเรือน จำนวน 1,238 คน ได้ตลอดทั้งปี ราษฎรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในชื่อ “บริหารการใช้น้ำบางทรายนวล” มีจำนวนสมาชิก 160 ครัวเรือน มีการจัดตั้งกองทุนและเก็บค่าบำรุงรักษาจากสมาชิก รวมทั้งมีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังให้ความรู้ผู้ที่สนใจศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และยังร่วมกันพัฒนาบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลเป็นประจำ

                   จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการทำนบดินคลองบางพ่อตา พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบางปรุ  ต.คลองศก อ.พนม  ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ตามที่ราษฎรหมู่ 6 ต.คลองศก ได้ขอพระราชทานเนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง

               โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างทำนบดินขนาดความจุ 30,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ 6 จำนวน 193 ครัวเรือน จำนวน 965 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตรประมาณ 772 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ราษฎรยังได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในชื่อ “ป่าเขียวน้ำใสด้วยน้ำพระทัยในหลวง” มีสมาชิกจำนวน 138 ครัวเรือน มีการจัดตั้งกองทุนโดยเก็บค่าบำรุงรักษาเพื่อใช้ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำในกรณีฉุกเฉิน มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกเดือนและในวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาและบำรุงรักษาโครงการทำนบคลองบางพ่อตาเป็นประจำ

            ก่อนกลับองคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการฝายคลองสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 5 ต.คลองศก อ.พนม  ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2545 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ได้ขอพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรมของราษฎรหมู่ 5 และหมู่ 6 

     

       โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ยาว 24 เมตร ระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบท่อส่งน้ำ จำนวน 53 แห่ง สามารถส่งน้ำสำหรับอุปโภคช่วยเหลือราษฎรหมู่ 5 และหมู่ 6 ตำบลคลองศก จำนวน 87 ครัวเรือน และพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ราษฎรยังมีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในชื่อ “สายธารร่วมใจสะพานนาค” เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำและร่วมกันบำรุงรักษาฝายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

             จ.สุราษฎร์ธานี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม 31 โครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำถึง 19 โครงการ ซึ่งจากการติดตามตรวจเยี่ยมของคณะองคมนตรีครั้งนี้ก็จะได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค ตลอดจนประสิทธิภาพในการดำเนินงานแต่ละโครงการ เนื่องจากบางโครงการมีอายุการใช้งานมานาน ประกอบกับความต้องการใช้น้ำของประชาชนและประโยชน์ด้านอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการติดตาม ขับเคลื่อนเพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีการต่อยอด ขยายผล ตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป 

Shares :
เปิดอ่าน 1,433 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ