royal coronation
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

"S-Curve"ยกระดับโรงคัดผัก-ผลไม้สู่มาตรฐานGMP

วันที่ 7 กันยายน 2561 - 19:19 น.
มกอช,โรงบรรจุภัณฑ์,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Shares :
เปิดอ่าน 586 ครั้ง

"เกษตรฯ"ขับเคลื่อนนโยบาย S-Curve ยกระดับบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 เร่งพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด กระบวนการผลิต ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน GAP- GMP

 

           7 กันยายน  2561 "เกษตรฯ"ขับเคลื่อนโยบาย S-Curve ยกระดับบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 เร่งพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด กระบวนการผลิต ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน GAP และ GMP 

 

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Packing House) ณ บ้านโนนเขวา อ. เมือง จ.ขอนแก่นว่า โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ถือเป็นจุดสำคัญของการผลิตผักและผลไม้สดที่ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค โดยทำหน้าที่รวบรวมผักและผลไม้จากเกษตรกรมาผ่านกระบวนการผลิตก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว

 

 

          จึงได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560) โดยครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สด เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพผักและผลไม้ ให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ GAP และ GMP ส่งเสริมคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต และช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตตลอดจนแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve (S-Curve) ได้กำหนดปี 2561 เป็นปีแห่งการยกระดับคนการบริหารจัดการและมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 และสอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

 

 

          ปี 2561 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดขนาดเล็กให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) ขึ้น เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการให้คำปรึกษา และแนะนำการควบคุมกระบวนการผลิต และใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาและพัฒนาสถานที่ผลิตที่กำลังจะปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

 

 

          โดยคัดเลือกโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดขนาดเล็กในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้าร่วมโครงการฯ 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองศาลา ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 2.โรงรวบรวมผักและผลไม้สด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ.ราชบุรี 3.โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ณ สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินตะแบกงามร่วมใจพัฒนา อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และ4.โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา อ. เมือง จ.ขอนแก่น  

 

 

          นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดบ้านโนนเขวา มกอช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ได้กำหนดแผนพัฒนาโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สดบ้านโนนเขวาเข้าสู่มาตรฐาน GMP โดยมีการอบรมเตรียมความพร้อมโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด อบรมการจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

 

 

          เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สดบ้านโนนเขวา มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ การใช้ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ (GT-Test Kits) มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการรับวัตถุดิบเข้าสู่โรงคัดบรรจุ การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ ผักและผลไม้สด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการออกแบบและวางผังการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตภายในโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สดบ้านโนนเขวา ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุสามารถวางผังการผลิต และการควบคุมกระบวนการผลิตภายเป็นไปตามมาตรฐาน GMP 

 

 

          ได้มีการการทวนสอบการควบคุมกระบวนการผลิตของโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สดบ้านโนนเขวา โดยการเก็บตัวอย่างผัก และผลไม้สดเพื่อตรวจสอบสารเคมีตกค้าง และ จุลชีววิทยาตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 โดยผลการตรวจสอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 94 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า โรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สดบ้านโนนเขวา พร้อมที่จะพัฒนายกระดับตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) ในอนาคต

 

 

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 586 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ