royal coronation
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

สวนอุดมการ์เด้นต้อนรับ "นบก." รุ่น 85 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 - 03:44 น.
สวนอุดมการ์เด้น
Shares :
เปิดอ่าน 1,920 ครั้ง

คอลัมน์ - ไม้ใบทำเงิน โดย -อุดม ฐิตวัฒนะสกุล  udomgarden1@gmail.com

 

            เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สวนอุดมการ์เด้น มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่น 85 จำนวน 130 คน ซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เตรียมก้าวสู่ระดับผู้บริหาร  โดยสถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จัดศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการเกษตร   

           ท่ามกลางความหลากหลายในอาชีพเกษตร ที่ต่างผลิตต่างบริโภค บนพื้นฐานความชอบและความต้องการที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งซึ่งหากจะมองถึงที่มาของผลผลิตคือการตอบโจทย์ที่ผู้ผลิตต้องทำตามความต้องการของผู้บริโภคให้เข้าถึงตลาดปลายทางจนถึงผู้ซื้อผู้ใช้สอยคนสุดท้ายอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นในทิศทางที่ตนเองถนัดและมีความรู้ทางการผลิตเป็นอย่างดี มิใช่แค่ทำตามกระแสจากสิ่งที่ได้รับรู้ว่าดี 

           อีกทั้งความพร้อมในการปรับตัวสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนไปตามภาวการณ์ทั้งที่เป็นปัจจุบันและอนาคต ที่ผู้ผลิตต้องมีแผนและแนวทางปฏิบัติให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีผลทั้งทางด้านบวกและด้านลบให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

         การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อาจมีเปี่ยมล้นในบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝน เรียนรู้และเข้าใจจนสามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมตามแต่สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างลงตัว แต่แขนงไม้ใบที่เป็นไม้ประดับแตกต่างจากกลุ่มพืชอาหารและพืชพลังงานโดยสิ้นเชิง 

          โดยเฉพาะที่งานไม้ใบผลิตในลักษณะกึ่งอุตสาหกรรมทำเป็นธุรกิจเกษตร จากแบบที่ค่อยเริ่มเกิดและค่อยๆ เติบโตตามความต้องการของตลาดแบบเข้าไปสัมผัสและถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จากที่มาของธุรกิจที่ถูกให้ต้องทำโดยบังเอิญเพราะพิษเศรษฐกิจฟองสบู่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ค่อยๆ ทำจนเกิดความรักและชอบในอาชีพนี้ไปเลยทีเดียว 

        พืชกลุ่มไม้ใบที่เป็นอาชีพให้เกิดความน่าสนใจจนหลักสูตรนักบริหาร ที่เป็นหลักสูตรหลักของการย่างก้าวที่สำคัญต่อการรับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะได้พัฒนาความคิด ทบทวนความรู้รวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์โดยส่วนรวมและที่สำคัญคือได้สานความรักความสามัคคีสร้างสัมพันธไมตรีข้ามหน่วยงานอย่างที่เคยมีมาในทุกๆ รุ่น แม้ความรู้บางอย่างจะไม่ตรงกับส่วนงานในสังกัดที่มาก็ตาม 

          แต่การเติมความเข้าใจในต่างแขนงก็มีหลักการแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องคล้ายคลึงกันก็คือการทำงานในสัมมาชีพ กำหนดทิศทางด้วยตัวเองตามความต้องการของตลาดแบบปกติและแบบที่ถูกสร้างขึ้นมา มิใช่ที่ขนาดของธุรกิจที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน การที่ทำให้เกิดความต่างในอาชีพกลุ่มงานเดียวกันก็เป็นจุดขายได้ดี หรือมีความเหมือนละม้ายคล้ายกันในอาชีพนั้นๆ หากแต่สร้างจุดเด่นที่แตกต่างออกมาได้ก็จะทำให้ยิ่งน่าสนใจมากว่ารูปแบบเดิม 

            รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของงานในส่วนบริหารที่ต้องเร่งรีบทำก่อนหรือสามารถผัดผ่อนทำตามลำดับถัดมาได้โดยไม่เสียหายต่อแผนการผลิต ซึ่งล้วนต้องให้ความสำคัญทุกกระบวนการในระบบจากการออกแบบที่มาจากแผนหลักและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของงานแต่ละสถานการณ์ทุกช่วงเวลาและทุกโอกาสได้

          นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ หรือที่เรียกโดยย่อว่า นบก. นับเป็นรุ่นปัจจุบันที่มีมาถึง 85 รุ่น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามโอกาสในแต่ละรุ่นเข้ามาแชร์ความรู้ดูงานการผลิตไม้ใบที่ดำเนินสะดวกเรื่อยมา 

          นับเป็นการผสานความรู้ เติมต่อนวัตกรรมที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาจนเป็นที่มาของสวนไม้ใบประดับที่ผู้เยี่ยมชมดูงานได้เชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ทางการบริหารจัดการให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังน้ำที่ไม่เคยเต็มแก้ว เมื่อมีน้ำดีที่พอจะตักเติมมิให้พร่องจนเสี่ยงที่จะเหลือน้อยจนมิอาจทันใช้ยามต้องการ อย่างผู้มีปัญญาพึงทำ

Shares :
เปิดอ่าน 1,920 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่