"ไทย"-"ภูฏาน"จับมือปฏิวัติสหกรณ์ !!!

"กรมส่งเสริมสหกรณ์"สานสัมพันธ์ภูฏานร่วมมือออกแบบหลักสูตรอบรมพัฒนาสหกรณ์เชิญมาดูงานโคนมไทยปรับใช้ในประเทศ

 

12 กรกฏาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของไทย และกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของประเทศภูฏาน ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553  

 

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร โดยจัดทำโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนากลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ซึ่งต่อมาในวันที่ 2-9 กันยายน 2560 ได้มีการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 5 ทางฝ่ายภูฏานได้เสนอโครงการส่งเสริมตลาดสหกรณ์โดยผ่านเกษตรพันธสัญญา เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง 2 ประเทศ รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศภูฏาน

           

"ไทย"-"ภูฏาน"จับมือปฏิวัติสหกรณ์ !!!

 

เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้ง 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ ของประเทศภูฏาน ได้เชิญผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะเดินทางไปประเทศภูฏาน เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านการพัฒนาสหกรณ์ระหว่างทั้งสองประเทศ และรับทราบสถานการณ์ของสหกรณ์ในประเทศภูฏาน

 

"ไทย"-"ภูฏาน"จับมือปฏิวัติสหกรณ์ !!!

 

รวมถึงการเตรียมแผนในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ซึ่งผลการหารือในครั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ของไทยมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ของภูฏาน ในการร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ในภูฏานให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันสหกรณ์ในภูฏานส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิกแห่งละประมาณ 25-30 คน และยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดี จึงทำให้ไม่มีความเข้มแข็งมากนัก

           

"ไทย"-"ภูฏาน"จับมือปฏิวัติสหกรณ์ !!!

 

“เบื้องต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดแผนเพื่อร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ในประเทศภูฏาน โดยจะเชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ของภูฏาน ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอีก จำนวน 10 คน เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย  เริ่มจากการไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการสหกรณ์ขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจ               ด้านข้าวและโคนมของไทย ซึ่งภูฏานสนใจมากเป็นพิเศษ เพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ประเทศภูฏานต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

 

"ไทย"-"ภูฏาน"จับมือปฏิวัติสหกรณ์ !!!

           

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการฝึกอบรมสมาชิก ตลอดจนคณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรเดียวกับที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสหกรณ์ขนาดเล็กของภูฏาน พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังยินดีที่จะจัดหลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ของภูฏานให้ด้วย หากประเทศภูฏานมีความต้องการและขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

           

"ไทย"-"ภูฏาน"จับมือปฏิวัติสหกรณ์ !!!

 

สำหรับการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในประเทศภูฏานนั้น ได้เริ่มต้นมาไม่นานนัก โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติ สหกรณ์เมื่อปี 2552 ก่อนจะเริ่มจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นครั้งแรกในปี 2553 ปัจจุบันมีสหกรณ์ทั้งสิ้น             จำนวน 66 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 414 แห่ง และชุมนุมสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรขนาดเล็ก ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตร ทั้งปศุสัตว์ พืช ผักและผลไม้ เพื่อจำหน่ายตลาดภายในชุมชน