"ตัดสิทธิ" 25% สหกรณ์ไทยมิลค์ส่งนมเน่า"ผไทอุดมศึกษา"

"บอร์ดนมโรงเรียนมีมติตัดสิทธิ 25% สหกรณ์ไทยมิลค์รับผิดชอบส่งนมเสื่อมคุณภาพให้รร.ผไทอุดมศึกษา ให้โควตาสหกรณ์ปากช่องกับสหกรณ์มวกเหล็ก ส่งนมแทน"

       14 มิถุนายน 2561  "บอร์ดนมโรงเรียนมีมติตัดสิทธิ 25% สหกรณ์ไทยมิลค์ รับผิดชอบส่งนมเสื่อมคุณภาพให้รร.ผไทอุดมศึกษา ให้โควต้าสหกรณ์ปากช่องกับสหกรณ์มวกเหล็ก ส่งนมแทน"

 

14 มิ.ย.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 8/2561 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และรัฐวิสาหกิจ โดยมีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เป็นเลขานุการ

 

ทั้งนี้มีการสอบสวนดำเนินการแก้ไขปัญหานมโรงเรียนที่มีปัญหา ร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ สำนักงานอาหารและยา(อย.)และอสค. และหน่วยงานในพื้นที่ สรุปว่าตัดสิทธิสหกรณ์โคนมไทยมิลค์  25% กรณีเกิดปัญหาคุณภาพนมไม่ได้มาตรฐาน ให้กับโรงเรียนผไทอุมศึกษา  โดยให้สหกรณ์ปากช่องกับสหกรณ์มวกเหล็ก ส่งแทน พร้อมกับการจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ทั้งนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่ขอเข้าร่วมด้วย

     

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้กระบวนการกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียนดำเนินงานอย่างบูรณาการและเข้มงวดทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นนำ้รับผิดชอบโดยกรมปศุสัตว์ (โรงผลิตอาหารสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ฟาร์มโคนม GAP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ GMP) กลางน้ำรับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (โรงงานแปรรูปน้ำนม และการขนส่งนมโรงเรียน) และปลายน้ำรับผิดชอบโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การตรวจรับที่โรงเรียน การจัดเก็บนมโรงเรียน และ การแจกให้เด็กนักเรียนดื่ม) เพือให้สอดคล้องตามจุดประสงค์ของโครงการฯ คือ เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพมาตรฐาน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผลิตนมที่มีคุรภาพขายได้ราคาดี และผู้ประกอบการได้รับการจัดสรรสิทธิอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่