กยท.ผนึกวว.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้ยางอย่างยั่งยืน

กยท.ผนึกวว. ลงนามเอ็มโอยูส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้ยางอย่างยั่งยืน

  กยท.ผนึกวว. ลงนามเอ็มโอยู "การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านการอบรม วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"  มุ่งหาแนวทางการใช้ทรัพยากรด้านการวิจัยระหว่างสองหน่วยงานร่วมกันอย่างคุ้มค่า ลดต้นทุนซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานวิจัย 

 


         วันที่ 14 มิ.ย. นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งในส่วนของงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การวิจัยยางพันธุ์ดี การวิจัยเพื่อพัฒนาการแปรรูปยางพาราเป็นวัตถุดิบ ไปจนถึงการวิจัยเพื่อแปรรูปยางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่ง กยท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัย อบรม พัฒนา เพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ในแวดวงยางพารามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อตกลงระหว่าง กยท. และ วว. ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษาหาแนวทางร่วมกันในการใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจทั้งสองหน่วยงานในการดำเดินงานด้านการวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ลดต้นทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงาน ด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือในด้านการอบรม วิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนผลงานด้านการวิจัยร่วมกัน จึงถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคลากรด้วย
รก. ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า "กยท.และ วว. จะได้ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจร่วมกัน ทั้งทรัพยากรจากการลงทุนโครงการต่างๆ หรือทรัพยากรที่เป็นสินทรัพย์ เช่น อาคาร เครื่องจักร ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การวิจัยและพัฒนา เช่น มีการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาของทั้งสองหน่วยงานในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตยางพาราหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง และให้มีการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย และการประเมินผลทางการวิจัยร่วมกัน"
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า วว. และ กยท. ยังร่วมบูรณาการในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาโดยกำหนดให้มีการร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ผ่านการ จัดฝึกอบรมและประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคนิควิชาการ ตลอดจนการฝึกอบรม ให้แก่ผู้มีส่วนด้านส่วนเสียของทั้งสองหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกันในวันนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งขั้นตอนต่อไป วว. และ กยท. จะร่วมกันกำหนดรายละเอียดข้อตกลงเฉพาะเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันอีกครั้ง
 
         

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน
tags :