"รมช.ยักษ์"จี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำโมเดลแก้หนี้

"รมช.ยักษ์"จี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำโมเดลแก้หนี้ หลังสมาชิกสหกรณ์เข้าร้องเรียนให้ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนจากสหกรณ์ขยายวงเงินให้กู้มากเกิน จนมีหนี้สินล้นพ้นตัว

          14 มิถุนายน 2451  "รมช.ยักษ์" จี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำโมเดลแก้หนี้  หลังสมาชิกสหกรณ์เข้าร้องเรียนให้ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน จากสหกรณ์ขยายวงเงินให้กู้มากเกิน จนมีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

 

 

 

            นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางเป้าหมายหลักเพื่อรับทราบปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีสหกรณ์บางแห่งมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหารายได้ มาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก ขยายวงเงินปล่อยกู้กับสมาชิกเป็นจำนวนมาก

 

           โดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกว่ามีมากน้อยเพียงใด จึงก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกตามมา และทำให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งต้องประสบปัญหาในที่สุด ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกสหกรณ์ส่วนหนึ่งได้ขอความช่วยเหลือมายังรมช.เกษตรฯเพื่อให้เร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้กรมฯ ร่วมกับสหกรณ์ต่าง ๆ ช่วยกันหาทางออกร่วมกัน

 

           โดยได้เชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันนำเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ประชุมได้เสนอเรื่องการให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้รู้จักการวางแผนทางการเงิน และหาทางเสริมสร้างวินัยทางการเงินกับสมาชิก ซึ่งกรมฯจะทำโมเดลต้นแบบเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และนำเข้าไปส่งเสริมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อน หากประสบผลสำเร็จก็จะขยายผลไปสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย ในการสร้างความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์