"คูโบต้า"เปิดตัวโครงการ"พลิกฟื้น ผืนดิน"

"คูโบต้า"เปิดตัวโครงการ"พลิกฟื้น ผืนดิน"พัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรกระตุ้นการบริหารจัดการเรื่องดินส่งเสริมเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

          14  มิถุนายน 2561 "สยาม  คูโบต้า"เปิดตัวโครงการ“พลิกฟื้น ผืนดิน"พัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรกระตุ้นการบริหารจัดการเรื่องดินส่งเสริมเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน 

 

           

           นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ที่สยามคูโบต้า ได้สั่งสมมาตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจกับเกษตรกรไทยร่วม 40 ปี บริษัทฯ ทั้งการลงพื้นที่พบปะ พูดคุย และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกษตรกรพบ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่

 

"คูโบต้า"เปิดตัวโครงการ"พลิกฟื้น ผืนดิน"

 

         ทั้งนี้พบว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งต่อการทำเกษตรกรรมที่จะทำให้ได้ผลผลิตงอกงามดีนั้น ก็คือ “ดิน” ทั้งนาข้าว พืชไร่ และพืชสวน   จึงเห็นว่า “ดิน” เป็นสิ่งสำคัญและจุดเริ่มต้นของการปลูกพืชทุกชนิด โดยดินที่ดี มีแร่ธาตุสมบูรณ์ ไร้สารเคมี จะทำให้พืชที่ปลูกปลอดภัยตั้งแต่การเริ่มต้นเตรียมดิน 

 

"คูโบต้า"เปิดตัวโครงการ"พลิกฟื้น ผืนดิน"

 

         จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการบำรุงดิน และปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “พลิกฟื้น ผืนดิน” โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่บริษัทฯได้พัฒนามาถ่ายทอดและส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันบำรุงดินและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรรมไทยรุดหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายเกษตร 4.0 ของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้มีการผลักดันภาคการเกษตรของไทยทัดเทียมกับตลาดต่างประเทศอีกด้วย

 

"คูโบต้า"เปิดตัวโครงการ"พลิกฟื้น ผืนดิน"        

     

           นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รวบรวมความรู้ต่าง  เกี่ยวกับเรื่องดิน ทั้งจากการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน มาถ่ายทอด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอินทรีย์วัตถุในดิน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกถั่วเหลืองหลังนา เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน, การทำเกษตรไม่เผา เพื่อลดปัญหาดินเสื่อมโทรม, โครงการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน และเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน

 

"คูโบต้า"เปิดตัวโครงการ"พลิกฟื้น ผืนดิน"

 

             ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรไปแล้วในหลายพื้นที่ ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า เพื่อให้เกษตรกรมีการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินทำกินของตนเองให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และในปีนี้เอง บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดความรู้เรื่องดินไปยังกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่และประชาชนที่มีความสนใจในด้านการเกษตร ผ่านโครงการ KUBOTASmart Farmer Camp และ โครงการ KUBOTA Farmer Academy

 

"คูโบต้า"เปิดตัวโครงการ"พลิกฟื้น ผืนดิน"

 

           บริษัทฯเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนต่างตระหนักดีว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะที่จะทำการเกษตร ดังนั้น การที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจด้านการเกษตรมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของภาคการเกษตรมากขึ้น”

 

"คูโบต้า"เปิดตัวโครงการ"พลิกฟื้น ผืนดิน"

 

           โครงการพลิกฟื้น ผืนดินในระยะแรกจะมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องดิน และสร้างการมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับดิน พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดที่เราวางแผนไว้ในปีนี้ ที่จะช่วยรักษาผืนแผ่นดินไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและสามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่