ปิดทองหลังพระสนับสนุนทุนทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นิสิต

ปิดทองหลังพระสนับสนุนทุนในการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นิสิต

 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สนับสนุนทุนในการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ทุนละ 20,000 บาท
​ 

  ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยถึง โครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นิสิต นักศึกษาฯ  ว่า สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้จัดให้มีโครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ทุนละ 20,000 บาท
            สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่ทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ซึ่งหัวข้อและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ อันจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน  ที่สำคัญจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่
            ศ.ดร.ชาติชาย กล่าวว่า วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีเนื้อหา วิธีการศึกษาที่เป็นการประยุกต์แนวพระราชดำริในการพัฒนาและหลักการทรงงาน ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1. แนวพระราชดำริในการพัฒนา  6 มิติ ในบริบทการนำความรู้ทางด้านวิชาการ และความรู้ทางด้านภูมิสังคม มาผสมผสานเพื่อทำให้มนุษย์มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุดในแต่ละพื้นที่
            ขณะที่ประเด็นที่ 2 คือในบริบทของหลักการทรงงาน อันประกอบด้วย "หลักคิด" ซึ่งครอบคลุม ในเรื่องการพึ่งตนเอง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีฐานความรู้ เรียบง่าย ประหยัด มุ่งความคุ้มค่าคุ้มทุน "หลักการจัดการ" ที่มีการวางแผน ทำเป็นขั้นตอน มีการจดบันทึก และประเมินผล รวมถึง "หลักการพัฒนาคน" ที่จะต้องเข้าใจปัญหาของตัวเอง พึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด และทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้
            ทั้งนี้ โครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นิสิต นักศึกษาฯ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ, http://www.pidthong.org และคุณหทัยรัตน์ พ่วงเชย  ฝ่ายจัดการความรู้  โทร 02-6115006 email : hatairat_p@pidthong.org  โทรสาร 02 6581413