หนุนเกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีผลิตปาล์มน้ำมัน

หนุนเกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีผลิตปาล์มน้ำมัน

 

          กรมส่งเสริมการเกษตรฉลองครบรอบ 50 ปี รณรงค์จัดงานField Day เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพดีที่ อ.มะนัง จ.สตูล 

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการสร้างความพร้อมให้กับเกษตรกรที่จะเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ ซึ่งจะเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกร

การจัดงาน Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกสินค้าเกษตรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย รวม 9 ชนิด ได้แก่ ลำไย, มะม่วง, มะพร้าว,ทุเรียน, มังคุด, ปาล์มน้ำมัน, กล้วยไม้, ข้าว และมันสำปะหลัง ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรแต่ละภูมิภาค แสดงให้เห็นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ถือเป็นจุดแรกของการจัดกิจกรรมพิเศษนี้ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้าหลักของเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการผลิต และค่าจ้างแรงงานมีราคาสูง การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันที่ไม่แก่จัด ทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ ขาดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ประเด็นเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร มี 5สถานีเรียนรู้ คือ สถานีที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน เนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น สถานีที่ 2 การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน วิธีการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี สาธิตการวางแนวปลูก การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช เป็นต้น สถานีที่ 3 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน ให้ความรู้ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว การผลิตตามมาตรฐาน GAPการตลาดและการรวมกลุ่ม สถานีที่ 4 การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน ให้ความรู้และตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และสถานีที่ 5 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยให้ความรู้และตัวอย่างระบบน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์เครือข่าย Young Smart Famer การประกวดผลผลิตปาล์มน้ำมัน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร เป็นต้น

"ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่นำมาปลูกเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในจังหวัดสตูล มีพื้นที่ปลูกรวม 106,456 ไร่ ผลผลิตรวม 241,269 ตันต่อปี เกษตรกรผู้ปลูก 4,066 ราย สร้างรายได้ให้จังหวัดสตูลแต่ละปีไม่น้อยกว่า 967.48 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ต้นทางเน้นลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ กลางทางให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และปลายทางเน้นการสร้างภาพลักษณ์เชื่อมโยงเครือข่ายตลาด" รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติม

********************


เปิดอ่าน