"วิวัฒน์"ไม่สนเสียงค้าน ! เดินหน้าพ.ร.บ.สหกรณ์

"รมช.เกษตรฯ"ยันไม่คว่ำร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ใหม่เดินหน้าเสนอสนช.ตัวแทนขบวนการสหกรณ์โจมตีขัดรัฐธรรมนูญเครื่องมือเพิ่มอำนาจมหาศาลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คุมสหกรณ์

 

          18 พฤษภาคม 2561“รมช.เกษตรฯยันไม่คว่ำร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ใหม่ เดินหน้าเสนอสนช. ด้านตัวแทนขบวนการสหกรณ์ โจมตีร่างใหม่ขัดรัฐธรรมนูญ เครื่องมือเพิ่มอำนาจมหาศาล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ ควบคุมกิจการสหกรณ์ได้ทั้งหมด”

 

 

 

          นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร  รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าหลังจากเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ต่อร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ....ที่เป็นการแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ภายหลังที่กฤษฎีกาได้แก้ไขเพิ่มเติมและส่งมาให้กระทรวงเกษตรฯซึ่งพบว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในหลายประเด็นจะนำความเห็นมาปรับแก้และมีการเพิ่มเติมในหมวดของ การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และกำหนดประเภทของสหกรณ์  ลักษณะของสหกรณ์

 

           โดยเพิ่มเติมหมวดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์    ซึ่งทำให้ต้องมีการนำร่างที่มีการแก้ไขมาเปิดรับฟังอีกครั้งและนำไปปรับเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพ.ค. นี้และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

          นายวิวัฒน์ กล่าวว่าในส่วนความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ ที่ไม่เห็นด้วยก็พร้อมรับฟังและจะเสนอให้ไปตั้งกรรมาธิการในการพิจารณาของสนช.เพื่อปรับแก้กฏหมายให้ได้ประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายและป้องกันความเสียหายในอนาคต แต่คิดว่า คงไม่มีการคว่ำร่างกฏหมายนี้แน่นอน เพราะระบบสหกรณ์เป็นแนวทางที่ดี แต่หากไม่ดูแลเลยจะทำให้เกิดปัญหาและกระทบประชาชนเป็นวงกว้าง

 

          ทั้งนี้ตัวแทนสหกรณ์ เช่นนายสมศักดิ์  ภู่เจริญ ตัวแทนสหกรณ์ร้านค้า  ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข โดยกล่าวว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่จริงใจกับสหกรณ์ และร่างกฎหมายโดยใช้สมาชิกสหกรณ์ เป็นเรื่องเครื่องมือไปร่างเพิ่มอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนมีอำนาจในการควบคุมกิจการสหกรณ์ โดยเฉพาะการเพิ่มให้ผู้ที่ขัดคำสั่งนายทะเบียนต้องมีโทษจำคุก   เพราะในการรับฟังสองครั้งปี 59 และ60 ไม่มีเรื่องนี้

 

         นายสมศักดิ์ โกศัยสุข  ประธานสหกรณ์สหภาพแรงงานรถไฟ กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.นี้เป็นร่างที่อาจขัดกับรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนกิจการสหกรณ์ แต่ ร่างพ.ร.บ.ที่แก้ไขครั้งนี้เหมือนกับการเข้ามาควบคุม ไม่ได้เป็นการส่งเสริมแต่อย่างใด  โดยเฉพาะการไปนำเอาปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน บางแห่งที่มีปัญหา  มาออกเกณฑ์กำหนดเป็นแนวทางกำกับสหกรณ์ส่วนใหญ่

 

"วิวัฒน์"ไม่สนเสียงค้าน ! เดินหน้าพ.ร.บ.สหกรณ์

 

         นายจุมพล  พูลภัทรชีวิน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า   ร่างนี้อาจขัดกับรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นขอให้มีการแก้ไขตามเจตนารมย์เดิมและขอให้มีการแก้ไขชื่อร่างเป็น ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและกำกับสหกรณ์ พ.ศ...

 

         นายปราโมทย์ สรวงนาม ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าการกำหนดประเภทของสหกรณ์  ควรให้มาจากที่มาเดียวกันคือจากกฎกระทรวงที่จะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ง่ายแทนการกำหนดไว้ร่างพ.ร.บ.  ซึ่งในร่างนี้ได้มีการแบ่งว่าสหกรณ์ไหนมาจากกฎหมายและให้อำนาจอธิบดีเพิ่มประเภทสหกรณ์โดยการออกเป็นกฏกระทรวง ถือว่าไม่ถูกต้อง  ดังนั้นเสนอให้มาจากที่มาเดียวกัน