เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแก้ไขร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่

รมช.เกษตรฯเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแก้ไขร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่

รมช.เกษตรฯเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแก้ไขร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ เชิญชวนขบวนการสหกรณ์ส่งข้อเสนอภายในวันที่ 5 มิถุนายน นี้ ก่อนรวบรวมเสนอที่ปีระชุมครม.พิจารณา  

            นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในส่วนกลางมีตัวแทนสหกรณ์ใน                    เขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คนและถ่ายทอดระบบVideo Conference ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนสหกรณ์ต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นจำนวนมาก โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ์และมีระบบคุ้มครองสหกรณ์ที่เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงและความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า 8,000 แห่ง และส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด 12 ล้านครอบครัว

            นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า กฎหมายสหกรณ์ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันตั้งแต่ปี 2542 มีบางเรื่องต้องปรับปรุงใหม่ ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1.สหกรณ์ต้องพัฒนาขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยรวม ไม่ใช่เพียงแค่สมาชิกสหกรณ์เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์  2. ต้องมีระบบคุ้มครองที่เข้มแข็ง สหกรณ์จะเป็นระบบเดียว ที่อยู่ภายใต้ระบบแข่งขันเสรีของทุนนิยม สร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกระดับของสังคม 3. สร้างเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ให้มี              ความมั่นคงแข็งแรงมีประสิทธิภาพที่จะยืนอยู่ภายใต้โลกที่กำลังแข่งขันกันอย่างรุนแรง  

            ทั้งนี้ เป้าหมายทั้ง 3 ประการนั้น มีประเด็นที่แก้ไขทั้งหมด 13 ประเด็น ซึ่งผู้ที่อยู่ในแวดวงสหกรณ์ต่าง ๆ จะได้เข้ามามีส่วนร่วมกันพิจารณาร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พร้อมที่รับฟังความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย โดยผู้แทนของสหกรณ์สามารถส่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน นี้ เพื่อทางกรมฯจะรวบรวมและสรุปผลการรับฟังความเห็นเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าร่างพ.ร.บ.นี้ จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 เดือน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายน 2561 ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการกฎษฎีกาพิจารณาในรายละเอียด หลังจากนั้นจึงจะเสนอให้สนช.พิจารณาต่อไป

                "กฎหมายจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง ซึ่งหวังว่าคนในขบวนการสหกรณ์จะมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ให้เหมาะสมกับการดูแลส่งเสริมสหกรณ์ในสถานการณ์ยุคปัจจุบัน  เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารงานได้ประสิทธิภาพและมุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ"                     นายวิวัฒน์ กล่าว


เปิดอ่าน