"ไทย-มองโกเลีย"ขยายความร่วมมือเทคนิคปฏิบัติการฝนหลวง

"กรมฝนหลวงฯ"สานต่องานตามศาสตร์พระราชา ขยายความร่วมมือกับประเทศมองโกเลียด้านเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวง

 
          17 พฤษภาคม 2561  "กรมฝนหลวง"ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย เดินทางศึกษาดูงานการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อศึกษาเทคนิคการทำฝนหลวง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

 

"ไทย-มองโกเลีย"ขยายความร่วมมือเทคนิคปฏิบัติการฝนหลวง

 

           นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. ENKHTUVSHIN Sevjid อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย พร้อมด้วย Mr. OTGONSUREN Damdinsuren ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเลขาธิการสภา Mr. ULAMBAYAR Dashzevge ผู้อำนวยการกองสังเกตการณ์และการบริการด้านสภาพอากาศแห่งชาติ Mr. BAT-ULZII Dambadargi เจ้าหน้าที่ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ และ Ms. LKHAGVASUREN Munkhbat เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

"ไทย-มองโกเลีย"ขยายความร่วมมือเทคนิคปฏิบัติการฝนหลวง

 

           ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฝนหลวง ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2561 โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมการปฏิบัติการฝนหลวงของเจ้าหน้าที่  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ รวมทั้งการศึกษาเทคนิคและกรรมวิธีการทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการทำฝนหลวง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศมองโกเลีย ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝนของทั้งสองประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

"ไทย-มองโกเลีย"ขยายความร่วมมือเทคนิคปฏิบัติการฝนหลวง

 

          ทั้งนี้ คณะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและมองโกเลียด้านการทำฝนเทียม ตามคำขอของรัฐบาลมองโกเลีย ตั้งแต่ปี 2557

 

"ไทย-มองโกเลีย"ขยายความร่วมมือเทคนิคปฏิบัติการฝนหลวง

 

           โดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เดินทางไปสำรวจและหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับฝ่ายมองโกเลีย  ซึ่งเห็นสมควรให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างกัน รวมถึงการศึกษาเทคนิคและกรรมวิธีการทำฝนหลวงตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศอีกด้วย

 

"ไทย-มองโกเลีย"ขยายความร่วมมือเทคนิคปฏิบัติการฝนหลวง

 

          ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทางเพจ facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือทางเว็บไซต์ www.royalrain.go.th 

 

"ไทย-มองโกเลีย"ขยายความร่วมมือเทคนิคปฏิบัติการฝนหลวง