"สุดเจ๋ง"ชาวบ้านร่วมหุ้นตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

"พด.สุดเจ๋ง หนุนชาวบ้านร่วมหุ้น ตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้สำเร็จ ส่งผลสุขภาพเกษตรกรดีเยี่ยม"


            15 พฤษภาคม 2561 "กรมพัฒนาที่ดิน"สุดเจ๋ง หนุนชาวบ้านร่วมหุ้น ตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้สำเร็จ ส่งผลสุขภาพเกษตรกรดีเยี่ยม"

 

 

          นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากที่กรมพัฒนาที่ดิน มีการดำเนินงานจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงต้องการให้เกษตรกรลด ละ เลิกการเผาเศษฟาง เศษซากพืช

 

"สุดเจ๋ง"ชาวบ้านร่วมหุ้นตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

 

           โดยให้นำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต ยกตัวอย่างในพื้นที่ บ้านโคกพวง หมู่ 9 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้จัดตั้ง“ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์หมู่บ้านโคกพวง” เนื่องด้วยชุมชนประสบปัญหาดินเสื่อมโทรม ทำการเกษตรก็ขาดทุนเพราะพึ่งพาแต่สารเคมีในการเพาะปลูก ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงได้เริ่มต้น ด้วยการรวมกลุ่ม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และลดต้นทุนการผลิต ปัจจุบันมีสมาชิก 50 ราย

 

"สุดเจ๋ง"ชาวบ้านร่วมหุ้นตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

 

           สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ เข้ามาให้ความรู้ กับเกษตรกรในชุมชน และได้มีการสนับสนุนในการที่ทำเป็นแปลงตัวอย่างในพื้นที่ของเกษตรกร โดยมีการทำปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยน้ำหมัก ส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนเริ่มพัฒนาตนเองที่จะคิดแก้ไขปัญหาและลดต้นทุนในการทำการเกษตร และช่วยในเรื่องสุขภาพของคนในครัวเรือน

 

"สุดเจ๋ง"ชาวบ้านร่วมหุ้นตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

 

           ปัจจุบันการขยายผลในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเกษตรกรได้รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น มีการรวมหุ้นกันทุกปี ทำเหมือนธนาคาร ซึ่งเกษตรกรรายใดมีวัตถุดิบเยอะก็นำมาแบ่งปันกันเหลือแจกก็นำไปขาย เป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรและนำเงินมาพัฒนาในกลุ่มได้อีกด้วย