ผนึกกำลังคุมเข้ม"ทุเรียนอ่อน"ส่งออก

 ผนึกกำลังคุมเข้ม"ทุเรียนอ่อน"ส่งออก  แฉเล่ห์พ่อค้าจ้องปั่นราคาตลาดปลายทาง 

 

             ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของประเทศ โดยมีจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตหลัก ได้แก่ จ.จันทบุรี  ระยองและตราด ในปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิต 403,906 ตัน มีผลผลิตออก สู่ตลาดตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม โดยมีผลผลิตออกมากที่สุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แต่ยังมีปัญหาที่สำคัญที่ดำเนินการแก้ไขเป็นประจำทุกปี คือ ทุเรียนอ่อน ที่เกิดจากความตั้งใจทั้งเกษตรกรและผู้รับซื้อที่ต้องการทำให้กลไกการตลาดบิดเบือนสำหรับผลประโยชน์ทางการค้า ซึ่งส่งผลร้ายต่อเสถียรภาพราคา และลดทอนความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทุเรียนไทยในระยะยาว  

 

 ผนึกกำลังคุมเข้ม"ทุเรียนอ่อน"ส่งออก

                 และอาจเสียส่วนแบ่งตลาดส่งออกทุเรียนในระยะยาว โดยเฉพาะจีน ที่ซื้อทุเรียนจากไทยมากที่สุด  อย่างเวียดนามและกัมพูชาที่ขณะนี้กำลังเร่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักของการตัดและการค้าขายทุเรียนอ่อน ด้วยเหตุแรงจูงใจในด้านราคา  เนื่องจากยังอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลทำให้จำหน่ายในราคาที่สูง  ขณะเดียวกันทุเรียนอ่อนมีน้ำหนักมากกว่าทุเรียนแก่ ด้วยปัจจัยปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้องการความสะดวก จึงมีการจำหน่ายในลักษณะเหมาสวน ทำให้ไม่สามารถควบคุมการเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าเพื่อทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำในตลาดปลายทาง ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการทุเรียนน้อยลงในระยะหนึ่ง 

                  “ขณะนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ร่วมมือกับจังหวัดจันทบุรี ตราดและจังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ดำเนินการออกประกาศจังหวัด กำหนดมาตรการและแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ออกประกาศจังหวัดขอความร่วมมือเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายทุเรียน ไม่ซื้อ-ไม่ขายทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกประกาศกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนและกำหนดมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ ”

            ชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3(จ.ระยอง)เผยแนวทางการรับมือทุเรียนอ่อนในฤดูการผลิตปีนี้ โดยระบุว่ามีทั้งเชิงรุกและรับ เชิงรุกนั้นจะเร่งสร้างความเข้าใจ และเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในการดูทุเรียนแก่ วิธีการตรวจทุเรียนอ่อน กฎหมายและบทลงโทษ ในการค้าขายทุเรียนอ่อน บทบาท/ภารกิจหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายผลสู่การปฏิบัติของเกษตรกร ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้ทราบถึงผลเสียและผลกระทบจากการตัดทุเรียนอ่อนอย่างทั่วถึงและขยายวงกว้าง 

 

 ผนึกกำลังคุมเข้ม"ทุเรียนอ่อน"ส่งออก

       นอกจากนี้ยังมีการสร้างทีมเกษตรกร กระจายครอบคลุมในการช่วยตรวจสอบความสุกแก่ก่อนการเก็บเกี่ยวทุเรียนโดยสำนักงานเกษตรอำเภอตั้งหน่วยรับตรวจความสุกแก่ของทุเรียนก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านช่องทางสื่อต่างๆอย่างทั่วถึง

          เขาเผยต่อว่าในส่วนเชิงรับ มีการตรวจสกัดกั้นทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดโดยตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกั้นทุเรียนอ่อนระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เป็นคำสั่งจากจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ปกครองจังหวัด/อำเภอ อาสาป้องกันภัย เกษตรอำเภอ ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรผู้นำ และหรือสถานีตำรวจภูธร โดยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจต้องผ่านการฝึกอบรมและทักษะวิธีการตรวจทุเรียนอ่อน ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

           "การตรวจสกัดกั้นจะมี 2 ลักษณะ คือ การตั้งจุดตรวจสกัดกั้นทุเรียนอ่อนประจำที่ตามเส้นทางที่เป็นการขนส่งทุเรียนสำคัญ และการตรวจสกัดกั้นทุเรียนอ่อนเคลื่อนที่ในพื้นที่เกี่ยวข้องกับทุเรียน เช่น สวนเกษตรกร ล้งหรือจุดรับซื้อ หากพบการกระทำผิด จะดำเนินการนำทุเรียนด้อยคุณภาพไปทำลาย โดยการพ่นสี ตักเตือนผู้กระทำผิดเพื่อเป็นการป้องปราม และหากพบการกระทำผิดซ้ำจะดำเนินการแจ้งความและให้ตำรวจดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดในทันที" 

        สำหรับบทลงโทษผู้กระทำผินนั้น ผอ.สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3(จ.ระยอง)ย้ำว่าจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีความผิดตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกระทำผิดซ้ำอีก ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            นอกจกนี้ผอ.ชาตรียังได้แนะนำผู้บริโภค โดยสามารถตรวจสอบทุเรียนที่มีคุณภาพก่อนซื้อ โดยการสังเกตก้านผล ซึ่งก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้นสากมือ เมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียนจะรู้สึกว่าก้านผลทุเรียนมีสปริงมากขึ้น และก้านผลบริเวณปากปลิงจะบวมโตเห็นรอยต่ออย่างชัดเจนหรือให้สังเกตจากหนามทุเรียน ซึ่งปลายหนามต้องแห้งมีสีน้ำตาลเข้มเปราะและหักง่าย เมื่อมองจากด้านบนของผลทุเรียนจะเห็นหนามเป็นสีเข้มหนามกางออกร่องหนามห่าง เวลาบีบหนามเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีสปริง และสังเกตรอยแยกระหว่างพูของผลทุเรียนที่แก่จัดจะเห็นรอยแยกสีน้ำตาลบนร่องพูอย่างชัดเจน ยกเว้นบางพันธุ์ที่พูปรากฏไม่เด่นชัดเช่น พันธุ์ก้านยาว

 ผนึกกำลังคุมเข้ม"ทุเรียนอ่อน"ส่งออก

         "ผลทุเรียนที่แก่จัดคือทุเรียนที่มีคุณภาพนั้น เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงออกจะพบน้ำใสๆ จะไม่ข้นเหนียวเหมือนในทุเรียนอ่อน หากชิมน้ำส่วนนั้นดูจะมีรสหวานแสดงว่าได้คุณภาพเป็นทุเรียนแก่ และเมื่อเคาะเปลือกผลทุเรียน หากทุเรียนแก่จัดจะมีเสียงดังหลวมๆ แต่ทั้งนี้เสียงจะหนักหรือเบาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพันธุ์และอายุของต้นทุเรียนเป็นองค์ประกอบด้วย"ชาตรีให้คำแนะนำ 

            อย่างไรก็ตามสำหรับปริมาณผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกในฤดูกาลผลิตปี 2561 ทั้ง 4 ชนิด ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด เงาะและลองกอง มีปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 647,522 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 144,591 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ผลผลิตรวม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลผลิตต่อไร่ทั้ง 4 ชนิดลดลง อันเป็นผลมาจากสภาวะความแปรปรวนของอากาศทั้งร้อน หนาว ฝนตกชุกตลอดทั้งช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนตั้งแต่ปลายปี 2560 จนถึงต้นปี 2561 

           โดยทุเรียนมีปริมาณผลผลิต รวม 403,906 ตัน ลดลง 18,459 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.37  โดยผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม คาดว่าผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงกลางเดือนเมษายนไปจนถึงพฤษภาคม

         ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวและราคาผลไม้ภาคตะวันออก (Warroom) รายงานข้อมูลสถานการณ์การเก็บเกี่ยวและราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ในฤดูกาลผลิตจากพื้นที่ทุกวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบทิศทางและแนวโน้มของปริมาณผลผลิตและราคาจริงของเกษตรกรในแต่ละวันในทุกพื้นที่ว่ามีปัญหา อุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเพื่อจะได้หาแนวในการทางป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

 จันทบุรีเข้มมาตรการป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด 

             ฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ์ นายอำเภอท่าใหม่  จ.จันทบุรีกล่าวถึงมาตรการป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในช่วงนี้ โดยระบุว่าอ.ท่าใหม่ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนและให้ผลผลิตมากที่สุดของประเทศ  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลแก่ชาวสวน รวมทั้งเป็นที่ตั้งของล้งรับซื้อผลผลิตกว่า 60 แห่ง ทำให้มีทุเรียนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาในอำเภอท่าใหม่ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับช่วงนี้มีทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ ทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งมีราคาสูงทำให้มีการเร่งตัดทุเรียนออกจำหน่าย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนและด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นการทำลายชื่อเสียงและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดจันทบุรี ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เกษตร ท้องถิ่น ตรวจตามล้ง แผงขายผลไม้ ตลาดรับซื้อขายผลไม้ หากพบจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค ทำลายชื่อเสียงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

          อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคและประชาชนพบเห็นการซื้อขาย หรือได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายทุเรียนด้อยคุณภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ทุกแห่ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน