ป่าไม้มุ่งการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่า เน้นทำงานแบบไร้รอยต่อ

ป่าไม้มุ่งการมีส่วนร่วมป้องกัน-แก้ไขไฟป่าและหมอกควัน เน้นการทำงานแบบไร้รอยต่อ

            นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ฐานะรองโฆษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การจัดการไฟป่าในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หน่วยฝึกอบรมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหสือ ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 

    นางอำนวยพรกล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2561 ได้ดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตามแนวทาง "4 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ" ประกอบด้วย 4 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1.พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ 2. พื้นที่เกษตรกรรม 3. พื้นที่ชุมชน/เมือง 4. พื้นที่ริมทาง

           และ 4 มาตรการบริหารจัดการประกอบด้วย 1. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 2.มาตรการสร้างความตระหนัก 3. มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง และ 4. มาตรการจิตอาสาประชารัฐ โดยมีกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กห. กษ. คค. ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในระดับพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสั่งการแบบ Single Command 

           "ปี 2561 มุ่งเน้นการทำงานแบบไร้รอยต่อ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีเป้าหมายที่คนจุดอันเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ให้ช่วยกันประนามคนจุดไฟเผาป่า และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟในพื้นที่"รองโฆษกทส.กล่าวย้ำ