"อำนวยพร"นำคณะลงพื้นที่ตรวจสวนป่าเกษตรกรดีเด่นจ.สระแก้ว

"อำนวยพร"นำคณะลงพื้นที่ตรวจสวนป่าเกษตรกรดีเด่นจ.สระแก้ว

                วันที่ 6 มกราคม 2561 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผอ.ไพศาล (สจป.9 ชลบุรี), ผอ.ธวัชชัย (สจป.9 สาขาปราจีนบุรี) และคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสร้างสวนป่า ประจำปี 2561 ระดับภาคกลางและตะวันออก ประกอบด้วยผู้แทนจาก สจป.5 สระบุรี, สจป.9 ชลบุรี, สจป.9 สาขาปราจีนบุรี, สจป.10 ราชบุรี, สจป.10 สาขาเพชรบุรี, สสป. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนป่าของ นายเกริก มีมุ่งกิจ เกษตรกรดีเด่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งนำเสนอโดย สจป.9 สาขาปราจีนบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและตะวันออกต่อไป

"อำนวยพร"นำคณะลงพื้นที่ตรวจสวนป่าเกษตรกรดีเด่นจ.สระแก้ว

              นายเกริก มีมุ่งกิจ อายุ 59 ปี สมรสกับนาง วรรณี มีมุ่งกิจ มีบุตร ธิดา รวม 2 คน จบปริญญาเอก ทางด้านวนเกษตร ประกอบอาชีพหลักทางด้านเกษตรกรรม และค้าขายผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาชีพรอง ส่วนสาเหตุที่มาทำสวนป่า เนื่องจากประสบปัญหาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จึงอยากจะประกอบอาชีพอะไรที่มั่นคงและยั่งยืน จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการปลูกต้นไม้ ใช้เวลาในการวางแผนตัดสินใจ 3 ปีครึ่ง จึงเดินทางมาที่บ้านเกิดเพื่อทำสวนป่า ในรูปแบบวนเกษตร ในพื้นที่มรดกของครอบครัว ในท้องที่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  จำนวน 35 ไร่ โดยใช้ไม้โตเร็ว โตปานกลาง และไม้โตช้า กว่า 100 ชนิด เมื่อปี 2551 ปัจจุบัน เป็นเวลา 9 ปี

            สำหรับอาชีพเสริมที่ทำรายได้ให้มาก คือ 1.การเพาะกล้าไม้ชนิดต่างๆ รวมทั้งไม้มงคลประจำจังหวัด 77 ชนิด และสมุนไพรจำหน่าย ราคาตั้งแต่ 20 บาท จนถึง 1,500 บาท 2.การเก็บใบไม้ หญ้า และเศษวัชพืชต่างๆ มาหมักทำเป็นดินปลูกและทำปุ๋ยหมัก เพื่อบรรจุถุงขาย และนำไปเพาะกล้าไม้ 3.เก็บกิ่งไม้ตามสองข้างทางและตามสวนผลไม้ของชาวบ้านที่ตัดแต่งกิ่ง นำมาเผาถ่านและผลิตน้ำส้มควันไม้จำหน่าย

"อำนวยพร"นำคณะลงพื้นที่ตรวจสวนป่าเกษตรกรดีเด่นจ.สระแก้ว
           4.ปลูกข้าวในพื้นที่ปลูกต้นไม้ จำนวน 2 ไร่ โดยทำการสีข้าวเป็นข้าวกล้อง และข้าวขาว เพื่อบรรจุถุงขาย 
5.ปลูกผักในพื้นที่ปลูกต้นไม้ จำนวน 20 ไร่ เพื่อขายเป็นรายได้ และเมื่อต้นไม้โตได้ 4 ปี หยุดปลูกผัก 6.จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรเขาฉกรรจ์ โดยนายเกริก มีมุ่งกิจ เป็นประธาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านวนเกษตรให้แก่สมาชิก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และ7.รณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ปี 2552 และได้จัดตั้งเครือข่ายธนาคารต้นไม้จังหวัดสระแก้ว

          อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรรายนี้มีความเป็นผู้นำและการเสียสละในด้านต่างๆ ได้แก่ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำโครงการ "คนกล้าคืนถิ่น" ของ ทบ.  เป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัย สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา และประชาชน เข้ามาเรียนรู้การผลิตดินและปุ๋ยใบไม้ การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ และพักอาศัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป 

          ส่วนคติประจำใจคือ วนเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิต ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วยการปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง และพึ่งตนเองจากการใช้ทรัพยากรเชิงอนุรักษ์ เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าจากป่าวนเกษตรอย่างชาญฉลาด


เปิดอ่าน