ส่องตลาดกลางสินค้าเกษตร‘ศรีเมือง’

 ส่องตลาดกลางสินค้าเกษตร‘ศรีเมือง’   แหล่งรวม"มะพร้าวน้ำหอม"ใหญ่สุด

               อานิสงส์ตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองราชบุรี หรือที่รู้จักกันในนาม “ตลาดศรีเมือง” จ.ราชบุรี ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่ใหญ่ติดอันดับ 3 ของประเทศ รองจากตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง เริ่มจากจุดพักกระจายสินค้าเหนือใต้ สู่ศูนย์กระจายมะพร้าวน้ำหอมใหญ่สุดในประเทศในวันนี้สร้างเม็ดเงินสู่เกษตรกรเฉลี่ยกว่า 100 ล้านบาทต่อวัน อันเป็นผลมาจากการผลักดันของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสร้างเครือข่ายการค้าในระบบออนไลน์ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
                “ท่องโลกเกษตร”ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 จะพามาดูตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองราชบุรี ที่จากตลาดกลางสินค้าเกษตรทั่วไป กลายเป็นศูนย์รวมมะพร้าวน้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในขณะนี้  โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ "บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร" ย้อนอดีตความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยระบุว่า หลังจากกรมเข้าไปสนับสนุนตลาดกลางสินค้าเกษตร จนกลายเป็นตลาดกลางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นศูนย์กลางนำสินค้าเกษตรเข้ามาขายได้ ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้เกิดเม็ดเงินสะพัดขึ้นอีกจำนวนไม่น้อย
                 นอกจากส่งผลให้เกษตรกรไทยเข้าถึงการค้าระบบออนไลน์ได้แล้ว ยังเป็นการรวบรวมและจำหน่ายสินค้าในแต่ละภูมิภาค โดยเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังภูมิภาคอื่นๆ และท้องถิ่น รวมถึงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอาเซียนและจีน ผ่านการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าสินค้าเกษตร 
               ตลาดกลางผักและผลไม้ จ.ราชบุรี หรือตลาดศรีเมือง ถือเป็นตลาดที่กรมส่งเสริมอีกแห่งที่มีศักยภาพเป็นแหล่งพักและกระจายสินค้าสำคัญไปตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเส้นทางระหว่างเหนือลงใต้ และใต้ขึ้นเหนือ มีระยะทางถึง 1,650 กม. จ.ราชบุรี จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่สุด เพราะถือเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเหนือและใต้ และด้วยความที่อยู่ห่างกรุงเทพฯ เพียง 100 กว่ากม. การจราจรก็ไม่ติดขัด ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งแวะพักสินค้า ก่อนกระจายออกสู่ต่างภูมิภาค
               ฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ยอมรับว่าตลาดศรีเมืองถือเป็นตลาดค้าส่งออกที่มีปริมาณการค้าขายเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง มีพื้นที่กว่า 280 ไร่ ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้เป็นที่นิยมเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของคนจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงเพื่อนบ้านชาวพม่า ด้วยความได้เปรียบด้านพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของประเทศ ที่นี่จึงกลายเป็นจุดพักและกระจายสินค้าผักและผลไม้จากภาคสู่ภาคของไทย โดยเฉพาะร้อยละ 80 เป็นสินค้าจากทุกภาคที่กระจายลงสู่ภาคใต้ รวมถึงกระจายต่อไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมถึงประเทศในอาเซียนอื่นอีกด้วย
               สำหรับสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นผักผลไม้ตามฤดูกาล พืชไร่ อาหารสด และอาหารแห้ง จากทั่วทุกภูมิภาค โดยมีแผงค้าทั้งสิ้น 3,357 แผง ผู้ซื้อหมุนเวียนวันละกว่า 3,000 ราย ยิ่งเป็นตลาดที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ยิ่งสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามาเพิ่มอีกราว 1,000 ราย จากผู้ค้าประจำเดิมประมาณ 1,500 ราย ทำให้เกิดการซื้อขายถึงปริมาณวันละกว่า 5,000 ตัน เกิดเงินหมุนเวียนในตลาดสูงถึงวันละ 100-150 ล้านบาท
               ทั้งนี้ จากที่ตลาดศรีเมืองผ่านการรับรองจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ประเภทตลาดกลางผักและผลไม้นั้น ทำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้ามาค้าขายในตลาดแห่งนี้เพิ่มขึ้น จนที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมมะพร้าวน้ำหอมที่มีการนำเข้ามะพร้าวน้ำหอมถึง 60 ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นจุดกระจายสินค้าที่ใหญ่สุดของประเทศ ออกสู่ภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย
              สนใจเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลาง หรือซื้อหาสินค้าของตลาดกลาง โดยการส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั่วทุกภาคของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ http://centermarket.dit.go.th
 


เปิดอ่าน