"ส่งเสริม"ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบนพื้นที่สูงลดรุกป่า

"วิวัฒน์"มอบนโยบายกรมหม่อนไหมเน้นงาน 3 Smart  Officer  Farmer  Production ให้แนวทางส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบนพื้นที่สูงลดรุกป่า

           29 ธ.ค. 60 นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการกรมหม่อนไหม ว่า  กรมหม่อนไหม จัดตั้งขึ้น ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ในปี 2561 นอกจากมุ่งเน้นพัฒนาบุคคลากรกรมหม่อนไหมให้เป็น Smart  officer ยกระดับผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer และพัฒนาสินค้าหม่อนไหมสู่ Smart Production กรมหม่อนไหมควรเน้นช่วยเหลือเกษตรกรโดยหาแนวทางในการลดต้นทุนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

          นอกจากนี้ยังให้นำศาสตร์พระราชา และพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาดำเนินงานโดยการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บนพื้นที่สูง ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน น้ำ และป่าไม้ ตามแนวทางการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก และยังเป็นการสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย  

         เป้าหมายขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย “ต่อ เติม แต่ง” สานต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหม่อนไหมทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าหม่อนไหมสู่เกษตร 4.0 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถรองรับการแข่งขันให้กับสินค้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมในเวทีการค้าโลกในอนาคต 

          การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหม่อนไหมทุกระดับ เป็นหนึ่งภารกิจที่กรมหม่อนไหมควรสานต่อและเติมเต็มเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมทุกระดับให้เป็น สมาร์ทออฟฟิศเซอร์ (Smart Officer) ที่มีความรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม อาทิ การเลี้ยงไหม การทอผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รวมถึงผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจและตลาดสินค้าหม่อนไปยังเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นการยกระดับผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์  (Smart Farmer)

        การสร้างทายาทหม่อนไหม ยังเป็นโครงการสำคัญที่กรมหม่อนไหมดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ  ใน รัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์และสืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่ต่อไป โดยจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สร้างทายาทหม่อนไหมในสถาบันอุดมศึกษา และขยายความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  เพื่อสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

        โดยกรมหม่อนไหมจะสนับสนุนทั้งองค์ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างถูกต้องและเหมาะสม  สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐาน เช่น พันธุ์หม่อน ไหมพันธุ์ดี  และเครื่องมืออุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้า เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา เด็กนักเรียน และเยาวชนได้เรียนรู้และซึมซับอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นทางเลือกและช่วยสืบทอดอาชีพนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทางหนึ่ง 

          นอกจากนั้น จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าหม่อนไหมให้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทโปรดักชั่น (Smart Production) ป้อนเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพสูง  มีความปลอดภัยและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเน้นการวิจัยและนวัตกรรมภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสอดรับความต้องการของตลาด และเป็นต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการด้านหม่อนไหมได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 


เปิดอ่าน