"สารเคมีกำจัดศัตรูพืช"   อุปสรรคหรือตัวช่วย "ไทยแลนด์ 4.0"?

"สารเคมีกำจัดศัตรูพืช"   อุปสรรคหรือตัวช่วย "ไทยแลนด์ 4.0"... ?

                ไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศไทยมีจุดแข็งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ตลอดทั้งปี แต่ในทางกลับกันเป็นจุดอ่อนที่ต้องเผชิญภัยคุกคามจากศัตรูพืชตลอดทั้งปีเช่นกัน ไม่ว่าโรค แมลง ไร สัตว์ศัตรูพืช และวัชพืช การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่ช่วยป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อให้ผลผลิตมีความสวยงามไม่มีร่องรอยของโรคและแมลงรบกวน ทว่าหากใช้ไม่ถูกวิธีกลับส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภคเช่นกัน

"สารเคมีกำจัดศัตรูพืช"   อุปสรรคหรือตัวช่วย "ไทยแลนด์ 4.0"?

              “ท่องโลกเกษตร” อาทิตย์นี้มาจับเข่าคุยกับ “ดร.จรรยา มณีโชติ” ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืชและนายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยถึงความท้าทายการหาความจริงในฐานะประเทศไทยเป็นครัวของโลกและมีการส่งออกสินค้าเกษตรไปจำหน่ายทั่วโลก สามารถทำรายได้เข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านล้านบาท โดยเห็นได้จากในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยเกิดความวิตกกังวลว่าเกษตรกรไทยใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากเกินไปจนเกิดปัญหาสารตกค้างในพืชผักและผลไม้ ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม และเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ อีกมากมาย 

               ซึ่งเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือตรวจสอบได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการแก้ปัญหา ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตั้งเป้าว่าจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์  4.0 ในอีก 20 ปีข้างหน้า ในขณะที่สารกำจัดศัตรูพืชถูกมองต่างมุม มุมหนึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อปกป้องผลผลิต แต่อีกมุมหนึ่งกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นจำเลยสังคม 

"สารเคมีกำจัดศัตรูพืช"   อุปสรรคหรือตัวช่วย "ไทยแลนด์ 4.0"?

                ดร.จรรยา เผยต่อว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตร 149 ล้านไร่ มีแรงงานในภาคเกษตรประมาณ 17 ล้านคน เพื่อผลิตสินค้าให้เพียงพอบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ จนได้รับสมญาว่าเป็นครัวของโลก ประเทศไทยมีจุดแข็งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ตลอดทั้งปี แต่ในทางกลับกันเป็นจุดอ่อนที่ต้องเผชิญภัยคุกคามจากศัตรูพืชตลอดทั้งปีเช่นกัน ไม่ว่าโรค แมลง ไร สัตว์ศัตรูพืช และวัชพืช

                เกษตรกรไทยจึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งนอกจากสินค้าที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทำลายของโรคและแมลงแล้ว ยังต้องควบคุมไม่ให้สารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานสากล ต้องปลอดเชื้อจุลินทรีย์ และต้องไม่มีศัตรูพืชติดไปสินค้าอีกด้วย

              “เกษตรกรใช้เป็นอาวุธปกป้องกันผลผลิตไม่ให้เสียหายหรือถูกทำลายจากศัตรูพืช แต่สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลับถูกมองเป็นจำเลยของสังคมไทยมานานว่าเป็นตัวการทำให้เกิดการปนเปื้อนอาหารทำลายระบบนิเวศ และเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยล้มตายของเกษตรกรผู้ใช้และสารก่อมะเร็งในผู้บริโภค จึงเป็นเรื่องที่ต้องค้นหาความจริงเช่นกัน” 

                นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยย้ำด้วยว่าไทยแลนด์ 4.0 สำหรับภาคเกษตรต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ บริหารจัดการฟาร์มแบบสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เป็นผลมาจากงานวิจัย ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ฐานะร่ำรวยขึ้น เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้พ้นกับดักประเทศมีรายได้ปานกลาง

                “ก็เป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคำว่า ไทยแลนด์ 4.0 หรือเกษตร 4.0 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะเป็นอุปสรรคหรือตัวช่วย เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และเอ็นจีโอ ต้องร่วมคิดวางแผนหาทางออกด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง” ดร.จรรยากล่าว 

                ดร.จรรยา ยังย้ำด้วยว่า สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรด้านวิชาการที่ก่อตั้งมานานถึง 40 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกของสมาคมและสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลวิชาการที่ถูกต้อง และจากการติดตามรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ผ่านมา  จึงเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และเอ็นจีโอ ควรร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งอาจเป็นทั้งตัวช่วยหรืออุปสรรคของการพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การเกษตรเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย 

               และในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคมที่จะถึงนี้ สมาคมจึงจัดเสวนาในหัวข้อ “สารเคมีกำจัดศัตรูพืช...อุปสรรคหรือตัวช่วยของไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์  โดยวิทยากรผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเปรม ณ สงขลา เจ้าของสวนเคหเกษตร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีและตัวแทนเกษตรกร จีเอพี  ดร.วีระวุฒิ กตัญญูกุล ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นายวีระชัย ประทักษ์วิริยะ ตัวแทนผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย และดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย โดยมีนายธีมะ กาญจนไพริน ผู้ประกาศข่าวช่องวัน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

             สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โทร.08-1261-4327, 08-4066-7010

                                                             ..........................................


เปิดอ่าน