สศก.เดินหน้า15โครงการ  เคลื่อน"เกษตรอัจฉริยะ"

สศก.เดินหน้า15โครงการ  เคลื่อน"เกษตรอัจฉริยะ"

        วันที่ 2 ต.ค.60 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 103,586.6227 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.95 % จากปี 2560 แยกเป็นส่วนราชการและองค์การมหาชน 17 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรจำนวน 99,830.6782 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 3 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรจำนวน 1,447.5752 ล้านบาท และกองทุน 5 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรจำนวน 2,308.3693 ล้านบาท

          จำแนกเป็น งบบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 25,823.0087 ล้านบาท งบรายจ่ายตามภารกิจ วงเงิน 17,422.3205 ล้านบาท งบบูรณาการ วงเงิน 53,234.3502 ล้านบาท และงบพื้นที่วงเงิน 7,106.9433 ล้านบาท ในจำนวนนี้ มีงานโครงการสนับสนุนนโยบายยกกระดาษA4 ของพล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานสำคัญอื่นๆ จำนวน 57,742.1386 ล้านบาท ประกอบด้วย 15 โครงการแผนงานสำคัญ ประกอบด้วย

           1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 50,010.2374 ล้านบาท 2. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,868.4714 ล้านบาท 3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 449.0476 ล้านบาท 4. Zoning by Agri-Map 333.0441 ล้านบาท 5. Smart Farmer 143.7429 ล้านบาท 6. พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบ ประชารัฐ 21.9530 ล้านบาท 7. ธนาคารสินค้าเกษตร 40.6349 ล้านบาท 8. เกษตรอินทรีย์ 910.4219 ล้านบาท 9. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 379.3885 ล้านบาท 10. จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 577.9542 ล้านบาท 11. ขยายศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว 472.9215 ล้านบาท 12. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 351.1151 ล้านบาท 13. ตลาดสินค้าเกษตร 268.1654 ล้านบาท 14. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 1,414.2919 ล้านบาท และ15. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 500.7488 ล้านบาท

                สำหรับแผนการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยไตรมาสแรก ปี 2561 วงเงิน 33,891.39 ล้านบาท หรือ 32.72% ไตรมาสที่ 2 จำนวน 23,478.51 ล้านบาท หรือ 22.67% ไตรมาสที่ 3 จำนวน 22,359.16 ล้านบาท หรือ 21.58% และไตรมาสที่ 4 จำนวน 23,857.56 ล้านบาท หรือ 23.03% ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลสัมฤทธิ์จะได้รับจากการดำเนินงานตามงบประมาณปี 2561 ในภาพรวม จะช่วยให้รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้น 5% อัตราการขยายตัวภาคเกษตรไม่ต่ำกว่า 3%

                ทั้งนี้ ปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดเป้าหมายให้เป็น ปีแห่งการยกระดับคน เร่งสร้างเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เร่งเครื่องสู่เกษตร 4.0 อย่างต่อเนื่อง


เปิดอ่าน