กยท.จับมือทรูร่วมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารยางพาราไทย

กยท.จับมือทรูร่วมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารยางพาราไทย

                 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า บันทึกความเข้าใจ ("Memorandum of Understanding: MOU") ฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างการยางแห่งประเทศไทย, บริษัท แพลท เนรา จำกัด และ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด เพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารยางพาราไทย (Thailand Rubber Information Center: TRIC) โดยมีจุดมุ่งหมายให้ TRIC เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม กระจาย และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับยางพาราที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางตามวิสัยทัศน์ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐

        "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารยางพาราไทยที่จัดตั้งนี้ กยท.จะดำเนินเนินการสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ การรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล การกระจายข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบสื่อสารสำหรับเชื่อมโยงระหว่างการยางแห่งประเทศไทย, ผู้ประกอบการเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางรวมทั้งบุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยางพารา อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เที่ยงตรง และรวดเร็ว"ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

            นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการด้านลูกค้าธุรกิจภาครัฐและภาคการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งโครงการศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารยางพารา เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยกลุ่มทรู จะสนับสนุนแพลตฟอร์มและช่องทางการเข้าถึงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายที่ดีที่สุด และครอบคลุมที่สุดของทรูมูฟ เอช มั่นใจว่า ผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยางไทยทั่วประเทศ จะสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นTRIC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารยางพาราไทยได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยางเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

             นายวิสันติ อาชาเดโชพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพลท เนรา จำกัด กล่าวว่า บริษัท Patnera เป็นผู้พัฒนา Application เพื่อรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการร่วมมือครั้งนี้ บริษัท แพลท เนรา จำกัด จะดำเนินการสนับสนุนในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชั่นทางฝั่งเซอร์ฟเวอร์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยางไทย ซึ่งจะได้รับข้อมูลข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ แม่นยำและเชื่อถือได้ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกันให้ข้อมูลข่าวสารยางพาราเพื่อประโยชน์ทางด้านการจำหน่าย ข้อมูลการตลาด ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ประกอบการเกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป


เปิดอ่าน