ต่อยอดเกษตรกรรุ่นใหม่สู่มืออาชีพ

ต่อยอดเกษตรกรรุ่นใหม่สู่มืออาชีพ

 

          นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน    รุ่นใหม่ ให้ความสนใจในอาชีพการเกษตรลดลง ต่างหันเหเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตประเทศไทยที่อาจจะขาดแคลนเกษตรกรที่มีศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้ นักเรียน นักศึกษา และ เยาวชนรุ่นใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนายุวเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนเกษตรระดับอุดมศึกษาระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร  สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคี  ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมยุวเกษตกรสากลแห่งประเทศไทย  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนายุวเกษตรกร  เพื่อต่อยอดเยาวชนเกษตรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต ในวันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอลริเวอร์ไซด์  อำเภอ       ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยมีเป้าหมายร่วมกันผลักดันและมีความพร้อมที่จะดำเนินการสร้างยุวเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรในอนาคตของประเทศไทย โดยมุ่งปลุกจิตสำนึกให้ยุวเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม ขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างแรงจูงใจ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ และขยายโอกาสให้เยาวชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุวเกษตรกร พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนเกษตรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งพัฒนายุวเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แบบมืออาชีพ

              อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สถาบันอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งการเรียน การสอน การวิจัย รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนเกษตรระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้จะสามารถร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนทางการเกษตรเพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาเยาวชนเกษตรในอนาคต


เปิดอ่าน