กรมปศุสัตว์คว้ารางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัลจากก.พ.ร.

กรมปศุสัตว์คว้ารางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัลจากก.พ.ร.

 

                    นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ  ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย  ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ  โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 รางวัล ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาผลการตรวจประเมินรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560 และมีมติให้ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน  54  ผลงาน จาก 33 หน่วยงาน

                        นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า  รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  และสามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ  ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล  คือ  รางวัลการพัฒนาการบริการ  ระดับดีเด่น   ผลงาน  “ นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) ” ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  และ “ เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok) ”  ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  รวมทั้ง รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  เป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร.มอบให้ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน  โดยมีผลการดำเนินการที่มีการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ระดับดี ผลงาน “ โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายคลัสเตอร์แพะสวนผึ้ง ” ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

                        อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลทุกปีเพราะกรมปศุสัตว์มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความสุข แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  บุคลากรทุกคน  สังคมและประเทศชาติ  รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ คือ สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย  เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  มีการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรม ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม  นโยบายหรือโครงการที่จะดำเนินงานในอนาคต จะมีการขยายผลการปรับปรุงกระบวนงานต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และขยายไปยังหน่วยงานในต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้

 


เปิดอ่าน