"ฉัตรชัย"แจงยุบบอร์ดกฟก.เหตุขัดแย้งภายใน 

"ฉัตรชัย"แจงยุบบอร์ดกฟก.เหตุขัดแย้งภายใน 

             พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่่าวถึงคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 เพื่อการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยการปลดคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งเลขาธิการกองทุนฯให้พ้นจากตำแหน่งว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งภายในของกองทุนฟื้นฟูฯ โดยเฉพาะปัญหาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งเดิมมีคณะกรรมการ 7 คน แต่เนื่องจากมีคณะกรรมการเสียชีวิตไป 1 คน ขาดคุณสมบัติ 1 คน และอีก 1 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งในฐานะเลขาธิการกองทุนฯ ไม่ผ่านการประเมินผลงาน อยู่ระหว่างการฟ้องร้องกัน จึงไม่สามารถทำให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯเหลือเพียง 4 คนเท่านั้น รวมทั้งในส่วนของคณะกรรมการจัดการหนี้ฯมีการลาออกยกทีม ทำให้การทำงานทั้งหมดประสบปัญหาติดขัด จึงเป็นเหตุผลให้ต้องมีการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ขึ้น

           พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีการเรียกประชุม เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจให้ครบ รวมทั้งดำเนินการเลือกรองเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯคนใดคนหนึ่งมาทำหน้าที่เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูตามคำสั่งคสช. เพื่อทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว จะปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นและเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่กำลังถูกดำเนินการบังคับคดีกว่า 10,000 ราย มูลหนี้รวมกว่า 3,000 ล้านบาท ภายใต้กรอบระยะเวลา 180 วัน และหากครบกำหนดแล้วยังไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น ยังขยายเวลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้ 


เปิดอ่าน