สศก. ดึงเทคโนโลยี Big Data จัดเก็บข้อมูลช่วยวางแผนการผลิต  

สศก. ดึงเทคโนโลยี Big Data จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรแบบเรียลไทม์ ช่วยวางแผนการผลิต  

 นายคมสัน  จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. ได้ดำเนินจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในปี 2559  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ซึ่งให้ความร่วมมือทางโครงสร้างพื้นฐานทางระบบคอมพิวเตอร์ มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ให้คำแนะนำในการตรวจสอบชำระข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลางที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับผิดชอบในการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลางดังกล่าวมาใช้ร่วมกับคลังข้อมูลสถิติการเกษตรและการวิเคราะห์นำเสนอด้วยระบบ Business Intelligence ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วในปี         ที่ผ่านมา และในปี 2560 ได้ขยายฐานข้อมูลด้วยการนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ข้อมูลเกษตรกรจากกรมหม่อนไหม กรมการข้าว และกรมอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาการเกษตร ซึ่งจะได้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลางที่สมบูรณ์ นำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Big Data Analytics) ซึ่งจะทำให้การวางแผนการผลิตทางการเกษตรได้มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและนำมาใช้ในเชิงนโยบายด้านการเกษตร ทำให้การคาดการณ์ล่วงหน้าและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเกษตร ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เปิดอ่าน