วีนัด สำราญวงศ์ เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 60 สาขาทำไร่

วีนัด สำราญวงศ์ เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 60 สาขาทำไร่

            นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 สาขาอาชีพพืชไร่ ได้แก่ นายวีนัด สำราญวงศ์  อยู่บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 13 บ้านโคกใหม่ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อายุ 49 ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 เดิมทีทำงานก่อสร้างที่ต่างประเทศเป็นเวลา 10 ปี และกลับมาทำนา ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ แต่ได้เห็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ประสบความสำเร็จ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้หันมาปลูกอ้อยแทนการทำนา

            เขาเริ่มต้นประกอบอาชีพทำไร่อ้อย จำนวน 8 ไร่ เมื่อปี พ.ศ.2541 แต่การปลูกอ้อยในระยะแรกไม่ประสบความสำเร็จ มีต้นทุนการผลิตสูง เพราะมีการปฏิบัติตามชาวไร่อ้อยทั่วไป ใส่ปุ๋ยเคมี ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช และเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน ทำให้ไม่สามารถไว้ตอได้นาน จึงมีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาในการลดต้นทุนการผลิตและรักษาตออ้อยให้ไว้ตอได้นานหลายปี โดยเริ่มศึกษาเข้าอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชน พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาทดลอง และปรับใช้ในการทำไร่อ้อย ส่งผลให้มีการไว้ตออ้อยได้ถึง 15 ตอ โดยไม่ต้องปลูกใหม่ ปัจจุบันมีพื้นที่ทำไร่อ้อยทั้งสิ้น 148 ไร่

                ปัจจุบันนายวีนัด ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรและยังเป็นผู้แทนเกษตรกรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการทำแปลงวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ประชารัฐ) โดยใช้พันธุ์อ้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเป็นแปลงขยายอ้อยพันธุ์สะอาดปลอดโรคใบขาว เป็นวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ให้ความรู้เรื่องการทำไร่อ้อยอย่างยั่งยืนของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ โรงงานน้ำตาลต่างๆ และเกษตรกรชาวไร่อ้อย นอกจากนี้ยังเป็นเกษตรกรต้นแบบชาวไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการไร่อ้อยที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถทำให้เกษตรกรรายอื่นนำไปปฏิบัติได้โดยง่าย ไม่ต้องลงทุนสูง และได้ผลตอบแทน คุ้มค่า

            นอกจากนี้ยังช่วยเหลือชุมชนอย่างสม่ำเสมอ มอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่เป็นประจำทุกปี และมีความพอเพียงแบ่งพื้นที่การเกษตรให้เพื่อนบ้านดำเนินการปลูกอ้อยเป็นของตนเอง โดยไม่เก็บค่าเช่าเพื่อให้ไม่ต้องออกไปขายแรงงานต่างจังหวัด ทำให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน ด้วยเหตุนี้ นายวีนัด จึงได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 สาขาอาชีพทำไร่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของไทยต่อไป


เปิดอ่าน