ก.เกษตรฯ เร่งบรรเทาผลกระทบชาวประมงเครื่องมือโพงพาง

โดย -โต๊ะข่าวเกษตร

              กระทรวงเกษตรฯ เร่งบรรเทาผลกระทบชาวประมงเครื่องมือโพงพาง หนุนช่วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ชวนชาวประมงให้ปรับเปลี่ยนอาชีพ

              นายปริญญา เพ็งสมบัติ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เครื่องมือโพงพางเป็นเครื่องมือการทำประมงที่มีประสิทธิภาพสูงในการจับสัตว์น้ำโดยไม่เลือกชนิดและขนาด เป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง อีกทั้งยังขวางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ ตัดวงจรชีวิตของสัตว์น้ำที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานในการขยายพันธุ์ และกีดขวางการสัญจรทางน้ำ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการทำประมงของเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย การทำประมงโพงพางจึงก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ ก่อนถึงขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์อย่างมาก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย กรมประมงจึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของชาวประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างผิดวิธี โดยกำหนดมาตรการ ขั้นตอนและวิธีการ ในการแก้ไขปัญหาโพงพางทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมวางมาตรการเพื่อช่วยเหลือชาวประมงโพงพางเพื่อปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือทำการประมงที่ถูกกฎหมาย เช่น แห ข่าย ลอบ เบ็ด ฯลฯ หรือทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือปรับเปลี่ยนอาชีพเป็นกิจการอื่น ๆ เช่น การค้าขาย และงานบริการ เพื่อช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

           ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่าโพงพาง แบ่งออกเป็น3ประเภท คือ โพงพางหลัก โพงพางใต้น้ำ และโพงพางปีก แต่ที่พบมากที่สุดคือ โพงพางหลัก ซึ่งจะใช้อวนที่มีความยาวจากปากอวนถึงก้นถุงประมาณ25–50เมตร และความกว้างของปากจะใหญ่และค่อย ๆ ไล่เล็กลงมาตามลำดับ ยึดอยู่กับเสาหลัก2ต้น ส่วนขนาดความสูงของปากอวนใกล้เคียงกับระดับความลึกของลำน้ำช่วงขึ้นสูงสุด ประมาณ6–8เมตร เรียงกันเป็นแถว6-10ช่อง การดักโพงพางทำได้โดยใช้ปากอวนขนาดใหญ่ผูกติดกับเสาหลักในลักษณะหันปากอวนรับกระแสน้ำ ส่วนตัวอวนจะสอดเข้ากับไม้แล้วปักลงในดิน จึงดูเหมือนถุงขนาดใหญ่ที่เปิดปากอ้า เมื่อกระแสน้ำไหลก็จะพัดเอาสัตว์น้ำผ่านเข้าไปติดในถุงอวน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นช่วงค่ำคืน พอรุ่งเช้าก็ขึงกู้ก้นอวนขึ้นมาจับสัตว์น้ำที่ได้ไปจำหน่ายแล้วจึงมัดก้นถุงวางไปใหมด้วยลักษณะของวิธีการจับสัตว์น้ำแบบดังกล่าวโพงพางจึงเป็นเครื่องมือประมงที่สามารถทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างร้ายแรง โดยผิดกฎหมายตามมาตรา 67 (1) แห่ง พระราชกำหนดการประมง 2558ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทาการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

              สำหรับชาวประมงโพงพางที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพ ภาครัฐได้มีนโยบายในการสนับสนุนเงินทุน ในโครงการสินเชื่อประมงไทยก้าวไกลสู่สากล เพื่อช่วยเหลือชาวประมงตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะทำการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาว เป็นเวลา7ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ4ต่อปี มีระยะปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยในปีแรก เริ่มชำระในปีที่2เพื่อเปลี่ยนจากอาชีพโพงพางเป็นอาชีพอื่น ทั้งนี้ ชาวประมงโพงพางที่ได้รื้อถอนเครื่องมือแล้วสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30เมษายน2560นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินประจำจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                             .....................................


เปิดอ่าน