แผนที่อยู่อาศัย“มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

คมชัดลึก, โต๊ะข่าวเกษตรทำกิน, ยุทธศาสตร์20ปี, มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, แผนที่อยู่อาศัย, การเคะหะแห่งชาติ, แผน, ที่อยู่อาศัย, มั่ง, มั่งคั่ง, ยั่งยืน, มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

         การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาใหญ่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย 20 ปี มุ่งให้ประชาชนไทยมีความมั่นคงทุกด้านรวมถึงที่อยู่อาศัย

         ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) ซึ่งการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1,707,437 ครัวเรือน

 

แผนที่อยู่อาศัย“มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

         โดยได้กำหนดไว้ใน 4 แผนงานหลัก ประกอบด้วย แผนยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 91,657 ครัวเรือน แผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย จำนวน 421,034 ครัวเรือน แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ จำนวน 55,000 ครัวเรือน และแผนความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 1,139,746 ครัวเรือน

        ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางและการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (2560-2579)” ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ

 

แผนที่อยู่อาศัย“มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

        การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับ
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ระบบการเงินที่อยู่อาศัย ที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงบทบาท
และความจำเป็นของการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้าน
การพัฒนาที่อยู่อาศัย และการพัฒนาเมือง

        “การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึง
ที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่จำเป็น เพิ่มความมั่นคงในการอยู่อาศัย เท่ากับเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ที่มุ่งเน้นให้คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม” ดร.ธัชพลกล่าว

 

แผนที่อยู่อาศัย“มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

        หัวข้อการสัมมนาหลักได้แก่ “สถานการณ์ที่อยู่อาศัย การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) และแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระยะ 20 ปี” และการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 3 หัวข้อ ได้แก่ ระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย


เปิดอ่าน