แจ้งครอบครอง"กระเบนน้ำจืด"ด่วน!

กรมประมง, แจ้งให้ผู้ครอบครอง, ปลากระเบน, แจ้งการครอบครอง, ในวันที่ 15 มี.ค.นี้, โต๊ะข่าวเกษตร, คมชัดลึก, แจ้ง, ครอบครอง, กระเบน, น้ำจืด, ด่วน, กระเบนน้ำจืด

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

          กรมประมง ให้ผู้ครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ แจ้งการครอบครองภายใน 15 มี.ค.

 

แจ้งครอบครอง"กระเบนน้ำจืด"ด่วน!

 

        จากการประชุมสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐแอฟริกา ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 ที่ประชุมมีมติขึ้นบัญชี หมายเลข 3 กับกระเบนน้ำจืด

 

แจ้งครอบครอง"กระเบนน้ำจืด"ด่วน!

 

         ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าปลากระเบนน้ำจืดจากประเทศอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล โคลัมเบีย และเปรู มานานกว่า 20 ปี และมีการเพาะเลี้ยงเพื่อขายในประเทศและส่งออก ทำรายได้ให้กับประเทศ ปีละ 1,000 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยงกว่า 600 ราย สายพันธุ์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่ จะเป็นสายพันธุ์ กระเบนโมโตโร่ ,โพลคาดอท ,จากัวร์ ,ไทเกอร์ ,โพลคาดอทจุดเล็ก และมีการผสมข้ามพันธุ์จนได้สายพันธุ์ใหม่ๆ เป็นความต้องการของประเทศที่นำเข้าได้แก่ สิงค์โปร์ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

 

แจ้งครอบครอง"กระเบนน้ำจืด"ด่วน!

 

         การที่ CITES ได้ขึ้นทะเบียนปลากระเบนน้ำจืด เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วขอความร่วมมือประเทศภาคีสมาชิกให้ช่วยดูแลการนำเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก จากประเทศถิ่นกำเนิดปลากระเบน หรือในบัญชีหมายเลข 3 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จะต้องมีการควบคุมโดยการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

 

แจ้งครอบครอง"กระเบนน้ำจืด"ด่วน!

 

         กรมประมง ขอเรียนเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง หรือผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืด มาแจ้งการครอบครอง 
ณ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2579 9767 หรือ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: citesdof@yahoo.com และสำเนาแจ้งaquaculture0510.4@ gmail.com ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 

 


เปิดอ่าน