"นาโน"ธุรกิจสิ่งทอไทยสู่สากล!

นาโนเวชั่น, ั่นธุรกิจสิ่งทอไทยสู่สากล, เวช, เพื่อธุรกิจสิ่งทอไทย, สู่สากล!, เสริมแกร่งผู้ประกอบการ, โต๊ะข่าวเกษตรทำกิน, คมชัดลึด, ั่นเพื่อธุรกิจสิ่งทอไทยสู่สากล, ธุรกิจ, สิ่งทอ, ไทย, สู่, สากล, นาโน

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “NANOVATION นวัตกรรมเพื่อธุรกิจสิ่งทอไทย” ร่วมกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในผลิตภัณฑ์ ผลักดันนวัตกรรมไปสู่ธุรกิจสิ่งทอไทยให้เติบโตในระดับชาติและนานาชาติได้อย่างยั่งยืน 

 

"นาโน"ธุรกิจสิ่งทอไทยสู่สากล!

 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล

 

             ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช.โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทค จัดสัมมนาขึ้นเพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มกับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยให้สามารถตอบรับกับการแข่งขันในเวทีโลกได้ พร้อมเป็นเวทีสร้างพันธมิตรและเครือข่ายร่วมทางการวิจัยที่มีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ่านความร่วมมือในด้านการร่วมวิจัย การอนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การบริการเคลือบโดยโรงงานต้นแบบสิ่งทอ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม และบริษัทรายใหญ่ รวมทั้งเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมสูงสุด รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สิ่งทอของประเทศ

 

"นาโน"ธุรกิจสิ่งทอไทยสู่สากล!


           กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. มีกลไกสนับสนุนภาคเอกชนผ่านกลไกในหลายส่วน ได้แก่ มาตรการส่งเสริมด้านการเงินและภาษี การส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับธุรกิจ Startup/SMEs การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน การสนับสนุนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ การมีคูปองนวัตกรรม การขอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยมูลค่า 30,000 บาท หรือหากมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสามารถนำยอดการลงทุนขอลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300% ตลอดจนต่อยอดผลงานวิจัยจนสามารถผลิตเป็นสินค้ายังสามารถขอขึ้นบัญชีนวัตกรรม เพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงสินค้าต่อหน่วยงานภาครัฐได้ด้วย นอกจากนี้กลไกสนับสนุนอาจจะเป็นในรูปความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีลักษณะการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัย การอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ITAP และการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น 

 

"นาโน"ธุรกิจสิ่งทอไทยสู่สากล!            ด้าน ดร.วรล อินทะสันตาหัวหน้าห้องปฏิบัติการสิ่งทอนาโน หน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กล่าวเสริมว่า การนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาผนวกกับกระบวนการเคลือบ โดยสิ่งทอที่ผ่านการเคลือบเพียงครั้งเดียวจะสามารถเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานได้มากขึ้น และประยุกต์ใช้ได้กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นด้วย รวมทั้งยังมีงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอีกหลายประการ เช่น สิ่งทอนาโนเพื่อสมบัติการป้องกันยุง การย้อมธรรมชาติบนเส้นใยให้มีสมบัติต้านรังสียูวี สะท้อนน้ำ ต้านแบคทีเรีย และมีกลิ่นหอม และการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติให้มีสมบัติในการย้อมติดสีธรรมชาติและทนทานต่อรังสียูวี เป็นต้น

 

"นาโน"ธุรกิจสิ่งทอไทยสู่สากล!

 

             นอกจากนี้ ในส่วนของนวัตกรรมด้านสิ่งทอในอนาคต สิ่งทอด้านการแพทย์ สิ่งทอที่สามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ และสิ่งทอที่สามารถนำไฟฟ้าตลอดจนเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าได้ มีแนวโน้มจะเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น หากผู้ประกอบการเล็งเห็นโอกาสและช่องทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวโน้มความต้องการโลกดังกล่าว จะทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยก้าวไกลทัดเทียมกับต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน


เปิดอ่าน