แค่2,500บาท! ขุดอีก7หมื่นบ่อ!

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

            กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ปี60 ขุดเพิ่ม "บ่อจิ๋ว" 2.6 หมื่นบ่อจากเดิม 4.4 หมื่นบ่อ รวม 7 หมื่นบ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่9 ขยายผลการปฏิบัติหนุนเกษตรกรดำเนินชีวิตด้วย“เกษตรทฤษฎีใหม่”พร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรผู้สนใจลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้

 

แค่2,500บาท! ขุดอีก7หมื่นบ่อ!

 

            นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน "บ่อจิ๋ว" ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ทั้งนี้ มีความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานทั่วประเทศ จำนวน 806,824 บ่อ ผลจากการดำเนินขุดสระน้ำตั้งแต่ปี 2548-2559 ทั้งสิ้น 374,839 บ่อ ยังเหลือความต้องการบ่อน้ำของเกษตรกรอีก จำนวน 431,985 บ่อ โดยในปี 2550 กรมพัฒนาที่ดินได้ติดตามการใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำที่เกษตรกรได้รับ พบว่าร้อยละ 98 เก็บกักน้ำ และใช้ประโยชน์เพาะปลูกพืช ทำประมง

           โดยเฉพาะ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ผักต่างๆ ทำให้ผลผลิตพืชโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.8 การเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30.4 เมื่อเปรียบเทียบรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการทำเกษตร จำนวน 24,402 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังได้รับแหล่งน้ำมีรายได้เพิ่มเป็น 36,086 บาท/ครัวเรือน/ปี เพิ่มขึ้นจำนวน 11,683 บาท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 47.9 โดยเกษตรกรร้อยละ 98 มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการฯนี้

 

แค่2,500บาท! ขุดอีก7หมื่นบ่อ!

 

          สำหรับปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการขุดบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน “บ่อจิ๋ว” จำนวน 4.4 บ่อ แต่จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการปฏิบัติไปสู่เกษตรกรโดยส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินชีวิตพอเพียงด้วย “เกษตรทฤษฎีใหม่” ในพื้นที่ทั่วประเทศจึงให้เพิ่มการขุดบ่อจิ๋วอีก 2.6 หมื่นบ่อ รวมเป็น 7 หมื่นบ่อ ตามเงื่อนไขเดิมเกษตรกรจ่ายเพียง 2,500 บาท/บ่อ

          ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการโดยพิจารณาจากข้อมูลแผนที่แล้งซ้ำซาก และความต้องการของเกษตรกรเป็นตัวตั้ง ที่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาณกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 70 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้ดำเนินโครงการฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

แค่2,500บาท! ขุดอีก7หมื่นบ่อ!

 

          โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และแก้ภัยแล้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่ต้องการแหล่งน้ำไว้ใช้ในไร่นาเพื่อการเกษตรเข้าร่วมโครงการฯกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยเกษตรกรจะต้องยื่นความจำนงได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านทุกจังหวัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515

 


เปิดอ่าน